KURS: Ochrona informacji niejawnych w państwowych, samorządowych i innych jednostkach organizacyjnych

Kurs w dniach: 5, 6, 7 maja 2021r.

Kurs on-line: kurs prowadzony i realizowany za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym kurs a uczestnikami.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie dotyczące ochrony informacji niejawnych, obejmujące również zagadnienia teleinformatyczne.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwu udział w 3 dniowym kursie z zakresu ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej. Podczas kursu eksperci w sposób jasny i przejrzysty omówią kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji. Ponadto zostanie omówiona problematyka kontroli prowadzonych przez ABW. Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie kompleksowej wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce, zarządzania ryzykiem w zakresie OIN. Jest doskonałą okazją do poznania tej zawiłej materii, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Zespół prowadzący kurs to praktycy, doświadczone osoby, biegłe w tematyce ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ochrony informacji niejawnych, w tym bezpieczeństwa teleinformatycznego. 
 • Podniesienie wiedzy uczestników w zakresie praktycznego zastosowania wymagań, które są określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia ich w życie w administracji publicznej, w szczególności w jst na przykładzie konkretnych rozwiązań, praktycznych przykładów i wzorów.
 • Omówienie obowiązków informacyjnych kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony, współpracy, podziału zadań.
 • Nabycie/udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 
 • Prezentacja praktycznych zagadnień związanych z przetwarzaniem informacji niejawnych i stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony oraz  bezpieczeństwa przemysłowego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi. 
 • Wskazanie obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych, w tym powiązanych z RODO.
 • Przedstawienie problematyki dotyczącej akredytacji systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Prezentacja analizy ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, procedur kontrolnych w bezpieczeństwie teleinformatycznym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertami i innymi uczestnikami.
   
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 5 maja - PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.  
3. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych.
4. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych, 
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

5. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych – kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (podział ról i zadań). 
6. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
7. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

 • ocena poziomu zagrożeń,
 • instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 • instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”,
 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • dokumentacja Pełnomocnika Ochrony.

8. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
9. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”,
 • postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone,
 • teczki akt postępowań sprawdzających – zawartość, przechowywanie i udostępnianie.

10. Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej i Pełnomocnika Ochrony. Karty informacyjne. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących
 •  Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.
   
 • Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, wieloletnie doświadczenie pracy w pionie ochrony informacji niejawnych na stanowiskach: inspektor BTI oraz administrator  systemów TI przetwarzających informacje niejawne w administracji publicznej. W latach 2002 -2006 pracownik ABW na stanowisku kierowniczym w pionie bezpieczeństwa teleinformatycznego; odpowiedzialny m.in. za organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa TI, posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji bezpieczeństwa dla systemów TI przetwarzających informacje niejawne i administrowanie takim systemem.
zwiń
rozwiń