Roszczenia pracownicze w przepisach prawa pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą roszczenia pracownicze wobec pracodawcy uregulowane w prawie pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Stosunek pracy, a najczęściej jego rozwiązanie często wywołuje spory i ryzyko roszczeń ze strony pracownika. Ich przyczyną bywa też nałożenie kar porządkowych, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, naruszenie przepisów płacowych, mobbing. Proponowane szkolenie, adresowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, w tym szczególnie placówek oświatowych, przybliży przepisy regulujące możliwe roszczenia pracownicze oraz ich podstawy. Pozwoli ocenić ich zasadność oraz wskaże zasady ewentualnego postępowania sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • przybliżenie i omówienie przepisów regulujących roszczenia ze stosunku pracy, ze wskazaniem podstaw tych roszczeń,
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania sądowego w sprawach pracowniczych,
 • wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców i sposobów ich uniknięcia,
 • możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie problemowe związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Roszczenia o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c.:
  • ustalenie istnienia stosunku pracy (art. 22 KP),
  • ustalenie podstawy zatrudnienia (art. 10 KN, art. 25(1) KP),
  • ustalenie treści stosunku pracy (art. 29 KP).
 2. Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę:
  • uznanie za bezskuteczne (w okresie wypowiedzenia),
  • przywrócenie do pracy (po ustaniu zatrudnienia),
  • odszkodowanie (na wniosek pracownika lub gdy przywrócenie jest niemożliwe lub niecelowe),
  • możliwe podstawy odwołania od wypowiedzenia,
  • wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy (art. 47 k.p.),
  • odszkodowanie za nieuzasadnione lub bezprawne wypowiedzenie (art. 471 k.p.),
  • odmowa ponownego zatrudnienia (art. 48 k.p.).
 3. Szczególna ochrona stosunku pracy z uwzględnieniem odrębności dotyczących nauczycieli wynikająca z orzecznictwa sądowego:
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym (art. 39 k.p.),
  • usprawiedliwiona nieobecność w pracy (art. 41 k.p.),
  • ciąża i macierzyństwo (art. 177 k.p.),
  • urlop wychowawczy (art. 1868 k.p.),
  • związek zawodowy (art. 32 ustawy o związkach zawodowych),
  • Społeczna Inspekcja Pracy (art. 13 ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy).
 4. Sprostowanie świadectwa pracy:
  • terminy,
  • postępowanie ze świadectwem w razie konieczności jego zmiany,
  • zmiany w świadectwie pracy po latach,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu.
 5. Odwołanie od kary porządkowej:
  • procedury nakładania kar porządkowych,
  • sprzeciw pracownika i jego rozpatrzenie,
  • konsultacja związkowa,
  • roszczenia sądowe.
 6. Roszczenia finansowe:
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za mobbing,
  • odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy,
  • inne roszczenia finansowe- roszczenia związane z naruszaniem przepisów płacowych, np.: wyrównanie wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, inne świadczenia ze stosunku pracy (odprawy, nagrody, itp.).
 7. Przedawnienie:
  • okres przedawnienia,
  • przerwanie biegu przedawnienia.
 8. Postępowanie sądowe:
  • właściwość sądu,
  • opłaty w sądach pracy.
 9. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze i pracownicy jst, w tym szczególnie wydziałów kadrowych i organizacyjnych, dyrektorzy, kierownicy i kadrowi jednostek organizacyjnych jst, w tym szkół i placówek oświatowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych, ubezpieczeń społecznych, w tym zwłaszcza wcześniejszych emerytur i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Autor publikacji i opinii o tematyce związanej z prawem pracy publikowanych w wielu specjalistycznych wydawnictwach.

zwiń
rozwiń