• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Aspekty praktyczne

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka nieruchomościami, którego przedmiotem będzie aktualizacja opłat rocznych za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności z uwzględnieniem postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział szkoleniu, podczas którego omówione zostaną zagadnienia w zakresie sytuacji prawnej po przekształceniach użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podczas zajęć szczegółowo przedstawimy kwestie związane z aktualnymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego w kontekście orzeczeń sądowych i postępowania przed SKO. Szkolenie poprowadzi praktyk z Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie ze szczegółowo omówionym podczas zajęć procesem aktualizacji opłat rocznych, z uwzględnieniem jego wszystkich etapów oraz skutków podejmowanych działań.
• Zapoznanie ze sposobami rozwiązaniami problemów związanych z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
• Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów w prezentowanej podczas zajęć tematyce.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i możliwość konsultacji zgłoszonych problemów z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste – zagadnienia ogólne.
• Charakter prawny użytkowania wieczystego.
• Powstanie użytkowania wieczystego.
• Podmioty stosunku użytkowania wieczystego.
• Treść stosunku użytkowania wieczystego.
• Opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.
2. Postępowanie w sprawie aktualizacji opłaty rocznej.
• Kryteria doboru nieruchomości do aktualizacji.
• Przesłanki aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
• Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu w sprawach o aktualizację: treść, zakres i sposób weryfikacji operatu szacunkowego przez organ, najczęstsze wady.
• Zakres stosowania k.p.a. w sprawach o aktualizację.
• Wypowiedzenie opłaty rocznej – treść i niezbędne elementy.
3. Postępowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
• Charakter prawny, rodzaje i skutki orzeczenia Kolegium.
• Ugoda jako sposób zakończenia sporu przed SKO.
• Dopuszczalność zastosowania nadzwyczajnych środków wzruszenia orzeczenia SKO.
• Dopuszczalność aktualizacji opłaty w kolejnym roku w przypadku uznania przez Kolegium aktualizacji opłaty rocznej za nieuzasadnioną.
4. Postępowanie przed sądem powszechnym na skutek wniesienia sprzeciwu od orzeczenia SKO.
• Skutki wniesienia sprzeciwu od orzeczenia SKO.
• Zakres rozpoznania sprawy przez sąd powszechny.
• Ciężar dowodu w postępowaniu sądowym.
• Rodzaje orzeczeń wydawanych przez sąd.
• Wymagalność zaktualizowanej opłaty rocznej w wyniku orzeczenia sądu.
5. Zagadnienia szczegółowe:
• Brak ustalenia opłaty rocznej a postępowanie w sprawie aktualizacji.
• Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej.
• Aktualizacja opłaty rocznej a postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia użytkowania wieczystego.
• Aktualizacja opłaty rocznej a przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
• Aktualizacja opłaty rocznej a rozliczenie nakładów dokonanych przez użytkownika wieczystego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych, urzędów miast i urzędów gmin, urzędów wojewódzkich (wydziały geodezji, gospodarki nieruchomościami, Skarbu Państwa), pracownicy jednostek i agencji rządowych zajmujących się obrotem nieruchomościami, biegli sądowi, geodeci, deweloperzy, rzeczoznawcy majątkowi radcowie prawni reprezentujący podmioty występujące w sprawach dotyczących aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, etatowy członek SKO w Tarnowie, specjalista w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, autor publikacji dotyczących gospodarki nieruchomościami. Posiada również doświadczenie praktyczne jako wieloletni koordynator zespołu ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2022 r.