Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Aspekty zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów w zakresie zarządzania drogami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest omówienie zasad właściwego prowadzenia i zarządzania zimowym utrzymaniem dróg, które w konsekwencji ma zapewnić bezpieczeństwo ruchu na drogach w warunkach zimowych. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają aktualne informacje na temat obowiązujących przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic i placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) i wpływu stosowanych materiałów ZUD na środowisko naturalne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poszerzenie wiadomości na temat aktualnych przepisów w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych, ulic oraz placów, odpowiedzialności z tego tytułu oraz na temat stosowanych materiałów i sprzętu w robotach ZUD (zimowe utrzymanie dróg) oraz nowoczesnych technologii w ZUD.
  • Poszerzenie znajomość problematyki ZUD wynikających z przepisów oraz dotyczących materiałów, sprzętu i nowoczesnych technologii w ZUD pozwalających na optymalizację kosztów ZUD.
zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki zarządców dróg publicznych, właścicieli nieruchomości w zakresie zimowego utrzymania dróg (zud) i ich odpowiedzialność cywilna wynikająca z obowiązujących aktów prawnych :
• Ustawa o drogach publicznych.
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 

2. Ogólne zasady organizacji i prowadzenie zimowego utrzymania dróg oraz zasady określania standardów zimowego utrzymania dróg (zud).
3. Postępowania przetargowe w zakresie prowadzenia zud (warunki udziału w postępowaniach i kryteria wyboru ofert).
4. Materiały odladzające i uszarstniające stosowane do zud w aspekcie wymagań rozporządzenie ministra środowiska (Dz.U. Nr 230 poz. 1960 z 2005r) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.  
5. Wpływ materiałów odladzających, uszarstniających stosowanych do zud na nawierzchnie i infrastrukturę dróg oraz ich otoczenie.
6. Zasady prowadzenia odśnieżania i zwalczania śliskości oraz sprzęt używany do zud.
7. Nowoczesne technologie usprawniające prowadzenie zud (radary meteorologiczne, stacje drogowe, mapy termiczne, system FAST).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędy Gmin, Starostwa Powiatowe, Zarządy Dróg Powiatowych, Zarządy Dróg Miejskich, Zakłady Gospodarki Komunalnej, Zarządy Dróg Wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Krakowskiej. Obecnie pracownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie na stanowisku Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogowo-Mostowych, pracował również w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Krakowie. Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń, a w czasie swojej pracy pełnił funkcje: drogomistrza, inspektora nadzoru i obecnie naczelnika wydziału inwestycji. Szkolenia z dziedziny drogownictwa(zimowe utrzymanie dróg , remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni , roboty utrzymaniowe) prowadził od 2003r. w 12 jednostkach FRDL na terenie całego kraju a ponadto prowadził cykl szkoleń dla pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Łącznie przeprowadził ponad 110 szkoleń z w/w tematyki.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 30 listopada 2021 r.