• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Cyfryzacja procesów budowlano-geodezyjno-inwestycyjnych. E-usługi w budownictwie i geodezji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Cyfryzacja procesów budowlano-geodezyjno-inwestycyjnych. E-usługi w budownictwie i geodezji

Ważne informacje o szkoleniu

Cyfryzacja w geodezji i budownictwie przyspieszyła i pozwala na szybsze i prostsze załatwianie spraw. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest przybliżenie zasad cyfryzacji procesu budowlano-inwestycyjnego i udziału w tym geodezji. W sposób przystępny i przykładowy podczas zajęć zostaną omówione e-usługi oraz w jaki sposób elektroniczny załatwić szereg spraw korzystając z e-usług w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Z punku widzenia kosztów ponoszonych przez uczestników procesu budowlanego nauka korzystania z e-usług przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy, a z punktu widzenia administracji to bezpieczeństwo w czasie pandemii, lepsza organizacja pracy i mniejsze obciążenie liczbą dokumentów oraz większa automatyzacja procesów.
 • Poznanie zasad tworzenia cyfrowego projektu budowlanego i cyfrowego geodezyjnego operatu technicznego oraz map cyfrowych.
 • Zapoznanie z procedurą składania wniosków i kontaktem zdalny między organem administracji a klientem i odwrotnie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym.
 2. Etapy cyfryzacji w procesie budowlanym– gdzie jesteśmy i co nas czeka w najbliższej przyszłości?
 3. Portal e-budownicwo, wygodne narzędzie do e-usług w zakresie składania wniosków w procesie budowlanym – analiza od strony klienta i od strony odbiorcy.
 4. Cyfrowy projekt budowlany i inne dokumenty planistyczno-projektowe oraz opisowe w procesie budowlanym.
 5. Wymiana informacji między organami administracji architektoniczno-budowlanej a stronami postępowań.
 6. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 7. Geodezyjny operat techniczny w formie cyfrowej.
 8. Mapy dla klienta w formie cyfrowej.
 9. Mapa do celów projektowych - forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 10. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych - forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 11. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.
 12. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 13. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
 14. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany (np. wypisy i wyrysy z egib w formie cyfrowej, cyfrowy operat techniczny jako dowód zmiany w egib, ograniczenie ilości danych dot. obiektów ewidencyjnych).
 15. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 16. Gdzie i jak załatwić „cyfrowo” sprawy związane z budownictwem i geodezją – szybkość, prostota i zmniejszenie kosztów dla inwestora, projektanta. Krok po kroku jak to zrealizować wykorzystując rozmaite platformy, ePUAP, e-usługi etc.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst, służba geodezyjno-kartograficzna i administracja architektoniczno-budowlana, pracownicy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, nadzór budowlany. Ponadto planiści, projektanci, urbaniści, architekci, geodeci, klasyfikatorzy gruntów, taksatorzy, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kierownicy budów, wykonawcy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, drogowcy i inni branżyści związani z infrastrukturą techniczną terenu, kupcy i usługodawcy, inwestujący na rynku nieruchomości oraz szeroki krąg osób, którzy uczestniczą w procesie budowlano-inwestycyjnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 30 listopada 2021 r.