Eksploatacja, utrzymanie i bezpieczeństwo obiektów budowlanych w 2021 roku oraz centralna ewidencja emisyjności budynków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie utrzymanie obiektu budowlanego w świetle ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o ochronie pożarowej. Podczas szkolenia omówiona zostanie także Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie stanowi kompendium wiedzy na temat podstawowych zasad obsługi budynków. Podczas zajęć omówione zostaną niuanse w przepisach prawa dotyczące obsługi i zarządzania budynkami, które wpływają na bezpieczeństwo, a w tym na odpowiedzialność osób zarządzających/administrujących budynkami. W trakcie omawianych zagadnień wskażemy jakie działania należy podejmować a jakich unikać, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w aspekcie indywidualnej odpowiedzialności. Podczas szkolenia omówiona zostanie też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, wraz z warsztatami wypełniania deklaracji składanej do tej ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Czy wiesz:
• Czym różni się zarządca od administratora?
• Do kogo należą instalacje w budynku?
• Czy wiesz, że robiąc remont w budynku, po zakończeniu prac masz obowiązek przywrócić stan pierwotny lokali będących cudzą własnością?
• Jakie są wymagania dla przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych?
• Dlaczego ważnym jest aby roboty budowlane odpowiednio zakwalifikować albo do remontu albo do przebudowy?
• Czy wiesz, że w przypadku samowoli budowlanej nie zawsze trzeba zapłacić opłatę legalizacyjną?
• Czy jesteś pewien/pewna, że dokładnie znasz wymagania w zakresie ochrony p.poż?
• Czy wiesz, że składnie deklaracji do CEEB nie jest wcale trudne?
Na te i inne pytania odpowiemy podczas proponowanych zajęć.
W trakcie szkolenia:

• Zostaną przedstawione wybrane przepisy prawa mające wpływ na odpowiedzialność zarządzającego nieruchomościami.
• Uczestnicy szkolenia dowiedzą się na co szczególnie zwracać uwagę w obsłudze nieruchomości, aby zabezpieczyć własną odpowiedzialność.
• Omówione zostaną zadania, obowiązki oraz odpowiedzialność nie tylko właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, gdyż zgodnie z ustawą o ochronie pożarowej regulacje te dotyczą praktycznie wszystkich również użytkowników, najemców, czy dzierżawców, faktycznie władających nieruchomością.
• Wskazane zostaną zasady wypełniania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Eksploatacja obiektów budowlanych.
2. Zarządzanie czyli facility management.

• Na czym polega facility management wg standardów międzynarodowych i jak się to ma do obsługi nieruchomości?
3. Jakie pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych musisz znać? Praktyczne zastosowania i skutki obowiązujących przepisów.
• Kodeks cywilny, a w tym między innymi:
a. Własność instalacji.
b. Interakcja z sąsiadami.
c. Odpowiedzialność za szkody.
• Prawo budowlane, a w tym między innymi.:
a. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego.
b. Zakres odpowiedzialność właściciela i zarządcy za stan techniczny obiektu.
c. Osoby niepełnosprawne w obiekcie – uwzględnienie dostępności obiektów dla osób ze szczególnymi potrzebami.
d. Rozróżnienie między przebudową a remontem i konserwacją.
e. Procedury formalne związane z robotami budowlanymi.
f. Samowola budowlana i jej konsekwencje.
• Ustawa o ochronie pożarowej i rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej.
a. BI odpowiedzialność właściciela obiektu za bezpieczeństwo pożarowe w przepisach ustawy o ochronie pożarowej.
b. Wytyczne w rozporządzeniu MSWiA w zakresie ochrony p.poż. – czynności zabronione, obowiązki, materiały niebezpieczne pożarowo, ewakuacja.
• Inne przepisy - ustawa o ochronie zabytków (prace i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych).
a. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach – znaczenie regulaminu utrzymania czystości w gminach jako prawa miejscowego, kiedy my, a kiedy inne podmioty odpowiadają za utrzymanie czystości i porządku wokół naszej nieruchomości.
• Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków:
• Czego dotyczy deklaracja do CEEB.
• W jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB.
• Na kim spoczywa obowiązek złożenia deklaracji do CEEB.
• W jakim terminie trzeba złożyć deklarację do CEEB.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele nieruchomości, zarządcy, zarządy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, ZGN-ów i innych jednostek zajmujących się obsługą nieruchomości mieszkalnych, spółdzielczych, własnościowych lub komercyjnych, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi oraz wszystkie osoby zobligowane do prowadzenia książki obiektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.


Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 22 października 2021 r.