Ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w świetle najnowszych zmian prawnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego przez nas szkolenia będzie omówienie dwóch rejestrów: rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen nieruchomości na tle najnowszych uregulowań prawnych. Podczas szkolenia omówione zostaną wszystkie aspekty związane z prowadzeniem obu ww. rejestrów, zakładanie, aktualizacja, udostępnianie danych. Ponadto omówione będzie zagadnienie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykorzystanie danych obu ww. rejestrów w działalności innych organów, instytucji, firm, osób fizycznych itd. Omówione zostanie także zagadnienie postępowań ewidencyjnych (administracyjnych i czynności materialno-technicznych).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem tego szkolenia jest przedstawienie aktualnej wiedzy w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych - nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów prawnych.
• Podczas szkolenia odpowiemy na pytania:
- Czy czynnością materialno-techniczną można dokonać aktualizacji bazy egib polegającej na połączeniu działek ewidencyjnych, których podział został zatwierdzony decyzją administracyjną lub prawomocnym postanowieniem sądu?
- Czy zawsze potrzebny jest wypis z rejestru gruntów do różnych celów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych i geodezyjnych lub innych? Dopuszczalne formy udostępniania danych i dokumentów egib i szerzej pzgik i opłaty z tym związane.
- Udzielanie informacji z pzgik, czy możemy analizować dane zasobu i wydawać opinie czy też udostępniamy informacje wprost?
- Co to jest baza „projektowanych danych ewidencyjnych” w świetle nowelizowanych przepisów?

zwiń
rozwiń
Program

1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?
2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?
3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?
4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru:

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest administracji publicznej, pracownikom gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz innym, którzy wykorzystują rejestry ewidencji gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w praktyce zawodowej. Ponadto ze szkolenia skorzystają wykonawcy prac geodezyjnych i kierownicy tych prac, geodeci uprawnieni, geodeci, projektanci, architekci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, urbaniści, planiści, rzeczoznawcy budowlani, deweloperzy na rynku nieruchomości, inwestujący w nieruchomości, klasyfikatorzy gleb, zarządcy nieruchomości, pośrednicy nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 sierpnia 2021 r.