• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym. Zastosowanie, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie danych zainteresowanym w praktyce i w świetle obowiązujących przepisów prawnych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie ewidencja gruntów i budynków oraz rejestr publiczny nieruchomości

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć przekażemy Państwu wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia i korzystania z rejestru publicznego, jakim jest ewidencja gruntów i budynków. Jak poprawnie zgodnie z prawem a jednocześnie praktycznie prowadzić ten rejestr? Jak z niego korzystać z punktu widzenia klienta? Jak aktualizujemy ten rejestr? Jak wygląda wymiana informacji między tym rejestrem a innymi rejestrami? Na te oraz inne pytania uczestnik uzyska odpowiedź podczas szkolenia. Spotkanie ma aspekt praktyczny z jednej strony, gdyż korzystającym z tego rejestru daje informację jak skutecznie i szybko pozyskiwać dane a prowadzącym rejestr daje informacje jak prowadzić i wydawać dane zgodnie z obowiązującym prawem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie wiedzy dotyczącej charakteru ewidencji gruntów i budynków i wykorzystania tego rejestru publicznego, a ściślej danych zawartych w tym rejestrze.
• Nabycie i ugruntowanie wiedzy w zakresie prawidłowego prowadzenia rejestru ewidencji gruntów i budynków, w tym jego aktualizacji.
• Zdobycie praktycznej wiedzę, co do możliwości zakładania, aktualizacji i wydawania danych ewidencyjnych, także możliwości odpłatnego i nieodpłatnego pozyskiwania danych ewidencyjnych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu prowadzenia rejestru.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, które będą zawierały m.in. wzory wniosków i pism oraz formularzy, źródła literackie, judykaturę, opisy otoczenia prawnego oraz casusy i ciekawe przypadki w pytaniach i odpowiedziach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym, dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości i czy się go doczekamy?
2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym, czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?
3.  Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze nie rozwiążą wszystkich naszych problemów z nieruchomościami a dane bywają niedokładne?
4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy, jaką można czerpać z tego rejestru i jak z niej efektywnie korzystać.
5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii zmian prawnych, modernizacji i zmian i jak to „ogarnąć”.
6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach i relacjach między obiektami ewidencyjnymi.
7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć i wysupłać „parę groszy”?.
8. Rejestr cen nieruchomości (RCN), czyli o czymś, co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
9. Wymiana informacji między egib a księgami wieczystymi, czyli o tym, co i gdzie ma priorytet i dlaczego.
10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych i naprawianiu błędów w prostszy sposób.
11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywaniu geodezyjnych problemów.
12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz”, jeśli posiadasz nieruchomość oraz w jaki sposób organ podatkowy jest związany danymi z egib?.
16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie i użytkowaniu nieruchomości.
17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów.
20. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
21. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
22. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych. O administracyjnych postępowaniach ewidencyjnych w tym w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
23. Egib, jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
24. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach, czyli o integracji informacji.
25.  Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib, czyli o tym czy faktycznie, że „koń, jaki jest, każdy widzi”?
26. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków, wzory i przykłady. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej, biegli, geodeci, projektanci, architekci, radcy prawni, notariusze, przedstawiciele spółek sieciowych (energia, gaz, wodno-ściekowe, telekomunikacyjne), urbaniści, deweloperzy na rynku nieruchomości oraz inwestorzy i wykonawcy budowlani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.