Ewidencja miejscowości, ulic i adresów według nowych przepisów rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dotyczące zmian nazw ulic, adresów i miejscowości związane z najnowszym rozporządzeniem Ministra Rozwoju.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego omówimy zasady nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i numerów adresowych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań nowego rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Podczas zajęć wskażemy co nowego proponuje ustawodawca, omówienie różnic i podobieństw „starego” i „nowego” rozporządzenia oraz omówienie rozwiązań dostosowujących do wprowadzonych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, która pozwoli na płynne wdrożenie w JST nowych uregulowań zaproponowanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie EMUiA w powiązaniu z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zasad określonych w ustawach: o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych. Zdobyta na szkoleniu wiedza pozwoli na dostosowanie baz danych EMUiA i dokonanie odpowiednich zamian w numeracji porządkowej zgodnie z wymogami nowych przepisów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości oraz ulic na przykładach i w praktyce w szczególności:
• Procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości i ujawnianie tych zmian w EMUiA.
• Procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic i placów będących drogami publicznych i ujawnianie tych zmian w EMUiA.
• Omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic na drogach wewnętrznych.
2. Omówienie zasad nadawania numerów adresowych określonych przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego w szczególności:
• Ustalanie numeru adresowego na wniosek lub z urzędu.
• Ustalanie numeru dla budynków prognozowanych, w trakcie budowy i wybudowanych przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi.
• Pozostałe obiekty, na które można nadawać numery porządkowe.
• Zawiadomienie o ustaleniu numeru adresowego - kogo organ zawiadamia.
• Odmowa ustalenia numeru porządkowego - skarga wnioskodawcy na odmowę.
• Porozumienia między gminami w zakresie numeracji adresowej.
• Obowiązek wywieszenia tabliczek z numerem adresowym – konsekwencje niedochowania tego obowiązku.
3. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności:
• Omówienie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
• Omówienie organizacji i trybu tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji.
• Omówienie wzoru wniosku o ustalenie numeru porządkowego – co i w jakich okolicznościach wnioskodawca winien załączyć do wniosku a co może żądać organ w ramach uzupełnienia lub doprecyzowania wniosku (wykorzystanie przepisów KPA).
• Ustalanie numerów porządkowych jako czynność materialno-techniczna – jak należy to rozumieć.
• Określenie położenia punktów adresowych na mapie.
• Omówienie postępowania w przypadku zaburzenia ładu i czytelności numeracji porządkowej.
• Omówienie wprowadzonych zakazów w zakresie:
a. Ustalania numeru w formie opisowej.
b. Prowadzenia numeracji dotyczącej części miejscowości.
c. Ustalania numeracji dla kondygnacji budynku.
d. Stosowania jednego numeru dla wielu budynków.
• Prognozowanie numerów adresowych.
• Aktualizacja danych w EMUiA - kiedy i na jakiej podstawie.
• Udostępnianie danych z EMUiA.
• Omówienie postępowania co do numerów porządkowych o strukturze niespełniającej wymogów rozporządzenia– nakaz zmiany numeracji z urzędu.
• Przepisy przejściowe.
4. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 21 października 2021 r.