• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gminne akty planistyczne - legalizacja, stwierdzanie nieważności, cyfryzacja uchwał planistycznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną gminne akty planistyczne i ich legalizacja.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy zajęcia, przedmiotem których jest prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
• Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.
• Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników spotkania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przesłanki stwierdzenia nieważności aktów planistycznych - ogólne założenia.
2. Procedura stwierdzenia nieważności.
3. Skutki stwierdzenia nieważności.
4. Naruszenie zasad i trybu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - najczęściej występujące błędy, przegląd orzeczeń sądowych i rozstrzygnięć organów nadzoru, w tym:

• Zasady techniki prawodawczej.
• Spójność części rysunkowej i tekstowej.
• Scalanie i podział.
• Zasady obsługi komunikacyjnej.
• Cmentarze.
• Inne bieżące problemy praktyki.
5. Zbiory danych przestrzennych - rozdział 5a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Co było intencją wprowadzenia Rozdziału 5a do ustawy o PIZP?
• Jakie się skutki nowych regulacji prawnych w zakresie cyfryzacji planowania przestrzennego dla organów właściwych do sporządzania APP?
• Jak powinna wyglądać procedura tworzenia danych przestrzennych APP i prowadzenia zbiorów danych APP?
• Jak należy stworzyć dokument elektroniczny GML z danymi przestrzennymi dla APP?
• Jakie dane są przechowywane w dokumencie elektronicznym GML z danymi przestrzennymi dla APP?
• Czy należy udostępniać dane projektowe (tworzone podczas procedury planistycznej)?
• W jaki sposób przekazać uchwalony APP wraz z danymi przestrzennymi do wojewody w celu oceny jego zgodności z przepisami prawnymi?
6. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 6 października 2021