Gospodarka remontowa w świetle nowelizacji przepisów

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarka remontowa w świetle ostatnich zmian prawa budowlanego i innych przepisów dotyczących inwestycji remontowych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych na szkolenie, podczas którego zostaną omówione zagadnienia związane z:
• Podstawowymi pojęciami w prawie budowlanym ujętymi w art. 3.
• Cyfryzacją i uproszczeniem procesów inwestycyjnych „ Budownictwo 2.0”.
• Listą osób posiadających uprawnienia budowlane, sposobem jej tworzenia.
• Książką Obiektów Budowlanych - zmiany sposobu rejestracji zdarzeń i cyfryzacja „c- KOB”.
• Gospodarką remontową dla obiektów zaniedbanych.
• Gospodarką remontową opartą na przydatności poszczególnych elementów obiektu do dalszego użytkowania.
• Wpływem prawidłowej gospodarki remontowej na utrzymanie wartości nieruchomości.
• Prowadzeniem, celem oraz dokumentowaniem remontów oraz wszelkich prac budowlanych, ekspertyz, protokołów w książkach obiektów budowlanych.
• Konsekwencjami nieprawidłowości w dokumentowaniu czynności w książce obiektu budowlanego.
• Podstawowymi błędami i ich konsekwencjami dla zarządców obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie właścicieli oraz zarządców obiektów budowlanych z obowiązkami, jakie nałożyło na nich prawo budowlane z uwzględnieniem nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku.
• Przedstawienie zasad kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zapewniającej utrzymanie wymogów podstawowych i bezpieczeństwa użytkowników w szczególności przeglądów pięcioletnich i ich roli w tworzeniu planów remontów.
• Omówienie wpływu gospodarki remontowej na wartość utrzymywanych nieruchomości -procedury poprzedzające rozpoczęcie prac remontowych.
• Analiza dokumentacji i zasad wykonywania prac remontowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia obowiązujące w prawie budowlanym:
• Obiekt budowlany.
• Budowla.
• Budynek.
• Remont.
• Obiekt liniowy.
2. Cyfryzacja procesów inwestycyjnych „Budownictwo 2.0.”
3. Cyfryzacja utrzymania nieruchomości:

• c-KOB
4. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego w utrzymaniu prawidłowego stanu technicznego nieruchomości:
• Pojęcie zarządcy obiektu budowlanego zgodnie z prawem budowlanym.
• Pojęcie zarządcy zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami.
5. Przydatność poszczególnych elementów obiektu do dalszego użytkowania:
• Pięcioletni plan remontów (od przeglądu do przeglądu).
• Modyfikowanie zadań remontowych wynikających z rocznych przeglądów elementów narażonych na największe zużycie.
6. Metody sporządzania planu remontów:
• Remonty obiektów najbardziej zaniedbanych.
• Sposoby typowania robót dla budynków najbardziej zaniedbanych.
• Potrzeby remontowe i sposób ich oceny.
• Planowanie remontów zgodne z prawem budowlanym, oparte na przydatności elementów obiektu do dalszego użytkowania.
7. Czynności poprzedzające rozpoczęcie prac remontowych (po nowelizacji):
• Decyzja o pozwolenie na budowę.
• Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót (milcząca zgoda).
8. Obiekty w rejestrze zabytków i w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków:
• Wymagane zgody i uzgodnienia.
9. Wpływ prowadzonych remontów na wartość nieruchomości:
• Spadek wartości obiektów, gdzie gospodarka remontowa jest zła.
• Spadek wartości obiektów, gdzie gospodarka remontowa jest dobra.
• Spadek wartości obiektów, gdzie gospodarka remontowa jest bardzo dobra.
• Porównanie spadku wartości obiektu w zależności od gospodarki remontowej.
10. Obiekty, dla których należy prowadzić książkę obiektu budowlanego.
11. Książka obiektu budowlanego:

• Cel książki obiektu budowlanego.
• Forma książki obiektów.
• Osoby upoważnione do prowadzenia książki i dokonywania wpisów (upoważnienie od właściciela).
• Sposób prowadzenia i dokonywania wpisów zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie prawa budowlanego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie techniczne obiektów budowlanych bez względu na ich rodzaj i funkcję oraz zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa, samorządów jak i wspólnot, gdzie zarządzanie i dbałość o stan techniczny wpisane jest w statut jednostki budżetowej lub w umowie o zarządzanie. Także właściciele, zarządcy oraz osoby dokonujące kontroli obiektu budowlanego, którzy będą mieli okazję zapoznać z obowiązkami ciążącymi na nich po nowelizacji prawa budowlanego i wynikających z tego konsekwencjach, również karnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik największych publicznych zarządców nieruchomości; praktyk w tematyce związanej z zarządzaniem nieruchomościami, funkcjonowaniem podmiotów zobowiązanych do utrzymania w należytym stanie techniczno-użytkowym obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2022 r.