Jak sprawnie czytać księgi wieczyste i jak skutecznie wykreślić hipotekę?

Ważne informacje o szkoleniu

Księgi wieczyste są narzędziem pracy we wszystkich wydziałach gminnych urzędów, które zajmują się gospodarką nieruchomościami, planowaniem przestrzennym i windykacją. Jednak forma ich prowadzenia jest bardzo nieczytelna, dla osób, które korzystają z nich „od czasu do czasu”. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przygotuje uczestników do sprawnego przeglądania ksiąg wieczystych i uzyskiwania niezbędnych informacji, na potrzeby wszelakich prowadzonych spraw urzędowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie funkcji, formy i struktury ksiąg wieczystych oraz praktycznych sposobów odczytywania niezbędnych informacji w nich zapisanych.
  • Omówienie postępowania wieczysto księgowego, dokonywania i wykreślania wpisów oraz wykorzystania ksiąg wieczystych w obsłudze spraw urzędowych (administracyjnych).
  • Prezentacja praktycznych problemów i zagrożeń związanych z wpisami dokonywanymi w księgach wieczystych.
  • Poświęcenie szczególnej uwagi hipotece i temu jak skutecznie pozbyć się wpisu hipotecznego.
zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie ksiąg wieczystych:

• Czy księgi wieczyste mają definicję prawną?
• Czym charakteryzują się księgi wieczyste?
• Co oznacza pojęcie rejestru publicznego?

2. Funkcje ksiąg wieczystych:

• Jakie jest znacznie ksiąg wieczystych w identyfikacji nieruchomości?
• Jakie jest znacznie ksiąg wieczystych w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości?
• Co oznacza pojęcie funkcji materialnoprawnej ksiąg wieczystych?
• Jak rozumieć pojęcie rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych?

3. Postępowanie wieczystoksięgowe:

• W jaki sposób wypełnić wniosek KW-wpis?
• W jaki sposób funkcjonują wzmianki w księdze wieczystej?
• W jaki sposób sądy zawiadamiają o wpisie do ksiąg wieczystych?
• Jakie są przyczyny i konsekwencje postanowienia o oddaleniu wniosku?
• Co oznacza pojęcie mocy wstecznej wpisu w księdze wieczystej?

4. Informacje zapisane w księgach wieczystych jako dane osobowe:

• Jak pogodzić zasadę jawności ksiąg wieczystych z przepisami RODO?

5. Forma prowadzenia i struktura ksiąg wieczystych:

• W jaki sposób prowadzone są księgi wieczyste?
• Jaka jest struktura ksiąg wieczystych?

• Czy wydruk z elektronicznej bazy danych ksiąg wieczystych stanowi dokument potwierdzający stan
 prawny nieruchomości?

6. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych:

• Jak uzyskać dostęp do CIKW?
• Jakie są zasady funkcjonowania CIKW?
• Jakie korzyści płyną z dostępu do CIKW?

7. Działy ksiąg wieczystych. Struktura i treść ksiąg wieczystych:

• Jak czytać dział I KW (oznaczenie nieruchomości)?
• Jak czytać dział II KW (własność)?
• Jak czytać dział III KW (prawa, roszczenia, ograniczenia)?
• Jak czytać dział IV KW (hipoteka)?

8. Uzgadnianie treści księgi wieczystej ze stanem faktycznym:

• W jakiej sytuacji treść księgi wieczystej wymaga uzgodnienia?
• W jaki sposób dokonywane jest uzgodnienie?
• Jakie są skutki dokonania „uzgodnienia”?

9. Skuteczne wykorzystanie ksiąg wieczystych w obsłudze spraw urzędowych:

• Jak korzystać z ksiąg wieczystych przy transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości?
• Jak wykorzystywać informacje z ksiąg wieczystych przy prowadzeniu spraw z zakresu geodezji,
 administracji budowlanej i ochrony zabytków?
• Jakie jest znaczenie ksiąg wieczystych przy prowadzeniu spraw z zakresu windykacji, egzekucji
 i zabezpieczeń należności?

10. Hipoteka:

• Czym jest hipoteka?
• W jaki sposób wykreślić wpis hipoteczny?
• Czy i kiedy przedawniają się należności zabezpieczone hipoteką?
• Jaka jest różnica między wygaśnięciem należności, wygaśnięciem hipoteki i wykreślenie wpisu?
• W jakich przypadkach wierzyciel wydaje zaświadczenie o wygaśnięciu należności, zgodę wierzyciela
 na wykreślenie wpisu lub oświadczenie woli (promesę)?

11. Egzekucja z nieruchomości należności zabezpieczonych hipoteką:

• Jakie są skutki sprzedaży nieruchomości na licytacji komorniczej?
• Czym skutkuje przejęcie nieruchomości przez wierzyciela za długi?
• Jakie jest znaczenie wniosku o wpis w przypadku egzekucji z nieruchomości?

12. Przegląd aktualnego orzecznictwa dotyczącego ksiąg wieczystych i hipoteki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej zajmujący się regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, gospodarką nieruchomościami, pracownicy wydziału planowania przestrzennego i inwestycji, działu windykacji, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny specjalista ds. zabezpieczeń należności budżetowych w Urzędzie Miasta Szczecin; autor publikacji o tematyce zabezpieczeń a także z zakresu podatku od towarów i usług w prasie fachowej i codziennej; posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ksiąg wieczystych i hipotek dla pracowników administracji samorządowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 15 listopada 2021 r.