• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak z sukcesem i bez błędów zrealizować inwestycję budowlaną

W przypadku zgłoszenia do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie omówienie kluczowych kroków i procedur niezbędnych do skutecznego planowania, koordynowania i monitorowania procesu inwestycji budowlanej. Dzięki temu szkoleniu uczestnicy uzyskają kompleksową wiedzę i umiejętności, które pozwalają im skutecznie zarządzać procesem inwestycji budowlanej, minimalizując ryzyko popełnienia błędów oraz osiągając sukces w realizacji projektu budowlanego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których przedstawimy krok po kroku, jak przygotować i zrealizować np. remont, przebudowę lub inne roboty budowlane oraz skutecznie dochodzić swoich praw od uczestników, procesu budowlanego. Szkolenie koncertuje się przede wszystkim na najważniejszych etapach procesu inwestycyjnego, determinujących sukces lub porażkę inwestycji, czyli na planowaniu i przygotowaniu inwestycji, obowiązkach uczestników procesu budowlanego oraz sprawowaniu nadzoru nad realizacją inwestycji. Na szkoleniu zostanie wskazane uczestnikom kto i na jakim etapie realizacji robót budowlanych może generować wady i w związku z tym jak ich unikać. Wskażemy także jakie mechanizmy „ochronne” zwarte w przepisach prawa mogą wykorzystywać wykonawcy, aby uchylać się od usuwania wad. Przedstawimy uczestnikom, jakie zasady i procedury powinni stosować, aby skutecznie dochodzić swoich praw w dochodzeniu usuwania wad. Odpowiemy na pytania:

 • Na jakie dokumenty zwracać szczególna uwagę w procesie realizacji inwestycji?
 • Jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę?
 • Kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
 • Przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne?
 • Kto ma tytuł prawny do występowania w sprawach rękojmi?
 • Czym różni się rękojmia od gwarancji i kiedy rozpoczyna się ich bieg, a kiedy kończy?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad (procedury) planowania, a w tym sporządzania programu inwestycji.
 • Zdobycie wiedzy z zakresu procedury i wymagań dotyczących przeprowadzenia robót budowlanych, w szczególności w istniejących obiektach.
 • Poznanie wymagań zawartych w przepisach prawa dokumentów jakie są niezbędne w realizacji robót budowlanych.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej zakresu ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Otrzymanie wskazówek, jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej potencjalnych obszarów narażonych na wystąpienie nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym.
 • Zapoznanie z nowymi przepisami Prawa budowlanego: rozszerzenia katalogu obiektów zwolnionych z pozwolenia na budowę, wprowadzenia elektronicznego protokołu z kontroli kominiarskiej, dużej nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych.
 • Poznanie procedury i zasad związanych z egzekwowaniem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.
zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Studium wykonalności.
1. Cel i zasady tworzenia studium wykonalności.
2. Audyt inwestycji, czyli wielopłaszczyznowa analiza due dilligence.
Moduł II. Prace przedprojektowe.
1. Zakres niezbędnych prac przedprojektowych do uzyskania pozwoleń i uzgodnień: WZ, DLCP, KZ, RDOŚ.
2. Wytyczne do projektowania - informacje i dokumenty niezbędne dla projektanta.
3. Program funkcjonalno-użytkowy.
Moduł III. Obowiązki projektanta.
1. Ustawowe obowiązki projektanta i zakres jego odpowiedzialności.
2. Uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
3. Sprawowanie nadzoru autorskiego.
Moduł IV. Umowy o roboty projektowe.
1. Omówienie rodzajów umów i zakresów prac projektowych.
2. Zabezpieczenie interesu inwestora w umowach.
Moduł V. Procedura zgłoszenia robót budowlanych.
 1. Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę
 2. Dokumentacja wymagana do zgłoszenia
 3. Procedury administracyjne przy zgłoszeniu
 4. Sprzeciw do zgłoszenia.
Moduł VI. Procedura pozwolenia na budowę.
1. Wymagana dokumentacja.
2. Odstępstwa od warunków technizacyjnych i wymagań p.poż.
3. Kompetencje administracji architektoniczno-budowlanej przy sprawdzaniu dokumentacji.
4. Terminy.
5. Trwałość pozwolenia na budowę.
6. Warunki utraty pozwolenia na budowę.
Moduł VII. Rozpoczęcie i realizacja robót budowlanych.
1. Wymagania dotyczące rozpoczęcia robót.
2. Wejście w cudzy teren.
3. Roboty dodatkowe zmiany istotne.
4. Odpowiedzialność i uprawnienia inwestora i wykonawcy w trakcie realizacji robót.
5. Monitorowanie przebiegi inwestycji.
Moduł VIII. Odbiory budowlane
1. Formalne umocowanie odbiorów budowlanych.
2. Zasady przeprowadzania odbiorów.
3. Wymagania merytoryczne (techniczne).
4. Odbiór do użytkowania.
Moduł IX. Skuteczne egzekwowanie od wykonawcy usunięcia wad i usterek budowlanych
1. Rękojmia i gwarancja – czym się różnią
2. Które wady należy usunąć, a w przypadku których jest to nieopłacalne?
3. W jakich sytuacjach opłaca się postępowanie polubowne, a kiedy koniecznie należy wkroczyć na drogę sądową?
4. Jak postępować w przypadku wykonawca zbankrutował lub rozwiązał działalność?
5. Co zrobić w przypadku, gdy wykonawcy nie stać na usunięcie spowodowanych wad – możliwe rozwiązania prawne i umowne?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad prowadzeniem robót budowlanych, właściciele i zarządcy budynków, osoby zajmujące się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji, pracownicy działów technicznych, administracyjnych, pracowników wydziałów budownictwa i inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego, osoby, które realizują roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 maja 2024 r.