Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym i Ustawie o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym wprowadzone „Polskim Ładem”

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Jedną z najczęściej zmienianych polskich ustaw jest Prawo budowlane. Liczba nowelizacji, jaka „dotknęła” tą ustawę od jej wejścia w życie 1 stycznia 1995 roku, przekroczyła już 170. Najnowsze zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” nałożyły się bardzo poważne na regulacje prawne uchwalone w Sejmie 13 lutego 2020 roku, wprowadzone 19 września zeszłego roku. Dodatkowym utrudnieniem są bardzo skomplikowane przepisy przejściowe tej nowelizacji. Dodatkowo do 1 lipca 2021, miało miejsce kolejnych 8 nowelizacji, w tym związanych z trwającym procesem „cyfryzacji” procesu budowlanego, weszło w życie 16 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy z wzorami rozmaitych formularzy dokumentów oraz kolejna duża zmiana w dopiero co wydanym rozporządzeniu dotyczącym projektu budowlanego. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego w usystematyzowany sposób omówimy aktualne zagadnienia z zakresu prawa budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik pozna aktualne, ciągle zmieniane regulacje ustawy Prawo budowlane, dowie się, jak sobie radzić z ciągle zmienianymi przepisami, w tym jak ominąć (lub przynajmniej próbować ominąć) trudności wynikające z nowelizacji wymuszonej „Polskim Ładem”. Uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej bardzo rozbudowane materiały, a w trakcie zajęć informację, jak z nich korzystać we własnym zakresie, bowiem ich pełne omówienie i skomentowanie nie jest możliwe w czasie jednodniowego, czy nawet kilkudniowego szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Karuzela zmian w Prawie budowlanym nie zwalnia.
2. Elektronizacja postępowań administracyjnych w budownictwie – 16 nowych rozporządzeń wykonawczych.

3. Co nowego przyniosły w PB zmiany wymuszone „Polskim Ładem”?
4. Podstawowe zmiany z lat 2020 i 2021:

• Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
• Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych.
• Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia.
• Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych.
• Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę, nowy wzór oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością.
• Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowe stadium projektowe – projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
• Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku i jego nowelizacja w czerwcu 2021 roku.
• Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
• Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
• Kolejne zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
• Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
• Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
• Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych.
• Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy.
• Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
• „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
• Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego – rozporządzenie z września 2021 roku.
• Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym uchylenie art. 90.
5. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji nowelizacji z września 2020 roku – bardzo skomplikowane przepisy przejściowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Podstawowo szkolenie dedykowane jest dla pracowników administracji publicznej związanej z procesem inwestycyjnym, ale wartościowe informacje w zakresie zajęć znajdą dla siebie także osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, firmy wykonawcze i developerzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 7 lutego 2022 r.