Kompleksowe planowanie przestrzenne. Łączenie formalnych dokumentów planistycznych z działaniami niewynikającymi z przepisów prawa

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to kompendium wiedzy z zakresu planowania przestrzennego, które umożliwi uczestnikom nowe, szersze spojrzenie na pozornie niepowiązane ze sobą codzienne obowiązki osób zajmujących się zawodowo planowaniem przestrzennym. Wspólnie z prowadzącymi – praktykami z wieloletnim doświadczeniem, podczas zajęć przeanalizujemy zmiany w planowaniu przestrzennym. Zapoznamy uczestników z mechanizmami z zakresu planowania w Polsce i Europie. Prześledzimy przykłady działań gmin, które decydują o kształcie prowadzonych polityk przestrzennych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego.
• Omówienie obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz planowanych zmian w tym zakresie.
• Poznanie zasad łączenia formalnych procedur planistycznych z dodatkowymi działaniami, które wpływają na podejmowane decyzje projektowe.
• Wyjaśnienie, w jakim celu samorządy lokalne inicjują nieformalne działania planistyczne, jakie są ich pozytywne i negatywne strony oraz jakie efekty te działania mogą przynieść.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – prezentacja z linkami do materiałów, opisów omawianych projektów oraz literatury.

zwiń
rozwiń
Program

CZĘŚĆ WYKŁADOWA
1. Dwoisty charakter planowania przestrzennego – system z innej perspektywy:

a) Faktyczne granice systemu planowania przestrzennego - system planowania a zarządzanie przestrzenią.
b) Nieformalne praktyki planistyczne w systemach Unii Europejskiej.
c) Terminologia i różne sposoby podziału praktyk nieskodyfikowanych.
2. Planistyczne praktyki pozaustawowe – studium przypadków z gmin różnej wielkości.
CZĘŚĆ WARSZTATOWA
3. Warsztatowa dyskusja na temat nieformalnych praktyk planowania przestrzennego w Polsce dotycząca:

• Celów podejmowania praktyk nieformalnych.
• Efektów, jakie przynoszą praktyki nieformalne.
• Słabości i zagrożeń (w tym nielegalnością) prowadzenia nieformalnych praktyk.
4. Warsztaty dotyczące zasadności kodyfikowania nieformalnych praktyk planistycznych:
• Zastanowimy się wspólnie, jakiego typu działania planistyczne gmin niewynikające z przepisów prawa warto skodyfikować = omówienie i przeanalizowanie przepisów, które związane są z: partycypacją interesariuszy, edukacją, analizami towarzyszącymi planowaniu, narzędziami finansowymi i wspomagającymi wdrażanie zamierzeń planistycznych, standardami urbanistycznymi, integracją planowania przestrzennego z innymi politykami publicznymi, itp.
• Przeanalizujemy, w jakim zakresie aktualne propozycje zmian prawnych realizują zidentyfikowane podczas warsztatów potrzeby zmian.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urbaniści, planiści przestrzenni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się planowaniem przestrzennym, strategicznym zarządzaniem przestrzenią, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele instytucji biorących udział w procedurach planistycznych, architekci, organizacje pozarządowe, przedstawiciele środowiska akademickiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Urbanista z dwudziestoletnim stażem, projektant i współpracownik samorządowych biur planistycznych we Wrocławiu, Warszawie, gminach województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego oraz w ramach prywatnej praktyki projektowej. Autor i współautor licznych planów miejscowych, studiów, programów rewitalizacji, strategii, opracowań koncepcyjnych i analitycznych, konkursowych, opinii prawnych, szkoleń dla instytucji publicznych. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii w zakresie zmian w systemie planowania przestrzennego. Wykłada na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Opolskim, prowadził zajęcia na Politechnikach we Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Członek zespołów zadaniowych działających przy Komitecie Zagospodarowania Przestrzennego Kraju Polskiej Akademii Nauk. Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, członek Rady TUP, kieruje Sekcją Małych Miast TUP. Autor licznych publikacji w prasie branżowej, referatów oraz publikacji naukowych. Wieloletni współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i wielu innych NGOsów. Sędzia w konkursach urbanistyczno-architektonicznych, organizator krajowych i międzynarodowych konferencji branżowych i wydarzeń popularyzujących urbanistykę.

Trener 2 - Urbanistka z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, autorka i współautorka planów miejscowych, studium we Wrocławiu, mniejszych miastach Dolnego Śląska oraz Wielkopolski, licznych koncepcji urbanistycznych, programu rewitalizacji. Przez lata pracownik Biura Rozwoju Wrocławia, następnie Biura Strategii Miasta, w którym odpowiedzialna jest za prace nad komponentem przestrzennym strategii. Prowadzi zajęcia na Politechnice Wrocławskiej oraz szkolenia dla samorządów. Członek Sekcji Małych Miast TUP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.