• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Przeprowadzanie inwestycji budowlanych

online
Program i karta zgłoszenia

3, 4, 7 października 2022 r. Kurs każdego dnia w godzinach 9:30-14:30

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie z zakresu prowadzenia inwestycji budowlanych.
Uczestnicy poznają aktualne, permanentnie zmieniane w ostatnich latach regulacje dotyczące kwestii budowlanego procesu inwestycyjnego, regulowanego nie tylko procedurami Prawa budowlanego, ale także całym szeregiem ustaw związanych, jak o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zamówieniami publicznymi, ochroną konserwatorską, itd.
Dowiedzą się, jak sobie radzić z tymi ciągle modyfikowanymi przepisami, tak aby uniknąć naruszenia dyscypliny budżetowej, czy odpowiedzialności karnej, która może być związana z tzw. samowolą budowlaną i innymi działaniami, niezgodnymi z coraz bardziej złożonymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie podstawowych przepisów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia inwestycji budowlanych.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy na temat poszczególnych etapów prowadzenia inwestycji.
• Wskazanie mechanizmów postępowania przy realizacji inwestycji budowlanej co wpłynie na sprawniejszy przebieg prac.
• Omówienie katalogu podejmowania działań budowlanych mających na celu zapewnienie właściwego stanu technicznego nieruchomości i położnych na nich obiektów budowlanych.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości podczas przygotowywania i przeprowadzenia inwestycji.
• Omówienie odpowiedzialności za prowadzony proces inwestycyjny i kompetencji kontrolnych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień 1
1. Etap wstępny procesu budowanego – zagospodarowanie przestrzenne:

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, procedura jego uchwalania i ewentualnych zmian, wypis i wyrys z planu miejscowego.
• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Decyzja o lokalizacji celu publicznego.
• Decyzja o warunkach zabudowy, warunki i procedury ich wydawania.
• Okres ważności decyzji.
2. Krótki przegląd innych decyzji administracyjnych, mogących poprzedzać złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia.
3. Podstawowe definicje Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych tej ustawy, definicje Prawa zamówień publicznych i Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz konsekwencje ich niejednoznaczności i wzajemnej niekompatybilności, korelacje z definicjami innych ustaw, m.in.

• Obiekt budowlany i urządzenia budowlane.
• Budowa a roboty budowlane.
• Przebudowa, remont czy bieżąca konserwacja.
• Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
4. Konieczność uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Realizacje zwolnione z tego obowiązku, nowy układ artykułu 29 ustawy:
• Roboty budowlane wymagające zgłoszenia, procedury administracyjne, załączniki do formularza zgłoszeniowego.
• Roboty budowlane zwolnione z obowiązku zgłoszenia.
5. Przebieg procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, proces „cyfryzacji” procedur trwa dalej.
6. Decyzja wykonalna, ostateczna i prawomocna. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę, możliwość przeniesienia zgłoszenia.
7. Zmiany dotyczące projektu budowlanego (trzy części projektu, nowe rozporządzenie wykonawcze), jego skład, zakres i forma, w tym dopuszczenie formy elektronicznej, zatwierdzanie projektu w pozwoleniu na budowę lub ostemplowanie przy zgłoszeniu.
8. Możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
9. Problematyka ochrony konserwatorskiej przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę.
Dzień 2
10. Zamówienie publiczne na roboty budowlane. Omówienie powiazań i niespójności z regulacjami Prawa budowlanego.
11. Zaprojektuj i zbuduj, czy jednak w dwóch etapach – najpierw projekty, potem realizacja?
12. Dokumentacja projektowa wymagania przepisami Prawa Zamówień Publicznych. Nowe rozporządzenia wykonawcze:

• O dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno-użytkowym.
• O kosztorysie inwestorskim i wycenie programu funkcjonalno-użytkowego.
13. Umowa o roboty budowlane w świetle Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych, problem podwykonawstwa w umowie o roboty budowlane i solidarnej odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenia podwykonawców.
14. Formuły wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane, ryczałt, wynagrodzenie kosztorysowe lub określenie podstaw przyszłej wyceny. Wady i zalety tych systemów przy końcowym rozliczeniu.
15. Obowiązki inwestora budowlanego poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, przygotowanie projektu technicznego, nowe zasady informowania służb nadzoru budowlanego.
Dzień 3
16. Etap realizacji budowy i robót:

• Prace przygotowawcze, ocena stanu otoczenia budowy.
• Nadzór inwestorski i autorski.
• Prowadzenie dokumentacji budowy, dziennik budowy i zasady jego prowadzenia wg obu wersji przepisów wykonawczych, tablica informacyjna budowy, roboty ulegające zakryciu i zanikające, zasady ich dokumentowania.
17. Podstawowe informacje o zasadach stosowania wyrobów budowlanych, ustawa o wyrobach budowlanych i jej akty wykonawcze, przepisy dotyczące oceny systemów zgodności, dokumenty niezbędne do procedur odbiorowych.
18. Obowiązki uczestników procesu budowlanego:

• Podstawowe obowiązki projektanta.
• Podstawowe obowiązki kierownika budowy i kierownika robót budowlanych.
• Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego.
19. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, procedury obowiązujące inwestora, kolejne, ciągle zmieniane regulacje wprowadzane w 2017, 2018 i 2020 roku, zamienna dokumentacja projektowa i zamienna decyzja o pozwoleniu na budowę.
20. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, geodezyjne rozporządzenie o „standardach” z sierpnia 2020 roku.
21. Samowola budowlana. Pojęcie, okoliczności postępowania urzędowego, uchylenie pozwolenia na budowę, pozwolenie na wznowienie robót:

• Zasadnicze zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych.
• Uproszczona procedura dla obiektów wzniesionych przed 20 laty.
• Problem wykazania terminu zakończenia budowy.
• Konsekwencje karne dla uczestników procesu budowlanego.
22. Odbiory robót budowlanych. Prawo cywilne i prawo budowlane, wymogi przepisów techniczno-budowlanych, norm i specyfikacji technicznych.
23. Zmienione procedury administracyjne związane z kończeniem budowy – pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót, terminy i wymagane dokumenty.
24. Kompetencje kontrolne organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, na co inwestor powinien być przygotowany?
25. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek administracji publicznej, pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji, osoby odpowiedzialne w jednostkach za przygotowywanie, realizację i nadzór inwestycji budowlanych, projektanci, osoby projektujące, prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, inwestorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo –dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 899 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2022 r.