Nadawanie, zmiana i znoszenie nazw miejscowości, ulic i ustalanie adresów. Prowadzenie EMUiA

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ewidencja adresów, nazw ulic i miejscowości to istotne zagadnienie z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z tym zagadnieniem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas, którego omówimy zasady nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości, ulic i numerów adresowych ze szczególnym uwzględnieniem uregulowań rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021r. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Podczas zajęć wskażemy co nowego proponuje ustawodawca, omówimy różnice i podobieństwa „starego” i „nowego” rozporządzenia oraz rozwiązania dostosowujące do wprowadzonych przepisów. Przedmiotem szkolenia jest omówienie praktycznego zastosowania nowych przepisów dotyczących ustalania numerów adresowych i ich ewidencjonowania oraz wskazanie m.in. procedury zmiany rodzaju miejscowości celem realizacji nakazu wynikającego z §12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie EMUiA.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie nowych uregulowań zaproponowanych w rozporządzeniu w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w powiązaniu z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz zasad określonych w ustawach: o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, o samorządzie gminnym oraz o drogach publicznych.
• Omówienie zasad prawidłowego ustalania numerów adresowych, uprządkowania ewidencji adresowej oraz sprawnej obsługi mieszkańca w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości oraz ulic na przykładach i w praktyce w szczególności:
• Procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości i ujawnianie tych zmian w EMUiA.
• Procedura nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic i placów będących drogami publicznych i ujawnianie tych zmian w EMUiA.
• Omówienie zasad nadawania, zmiany i znoszenia nazw ulic na drogach wewnętrznych.
2. Omówienie zasad nadawania numerów adresowych określonych przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego w szczególności:
• Ustalanie numeru adresowego na wniosek lub z urzędu.
• Obiekty, na które nadaje się numer adresowy.
• Zawiadomienie o ustaleniu numeru adresowego - kogo organ zawiadamia.
• Odmowa ustalenia numeru adresowego - skarga wnioskodawcy na odmowę.
• Porozumienia między gminami w zakresie numeracji adresowej.
• Obowiązek wywieszenia tabliczek z numerem adresowym – konsekwencje niedochowania tego obowiązku.
3. Omówienie przepisów nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności:
• Określenie zakresu informacji jakie ma zawierać EMUiA dla miejscowości, ulic i placów oraz punktów adresowych.
• Określenie zasad nadawania numerów porządkowych - ustalanie numeru adresowego jako czynność materialno-techniczna.
• Określenie położenia punktów adresowych.
• Określenie zasad postępowania w przypadku zaburzenia ładu i czytelności numeracji porządkowej.
• Określenie zasad prognozowania numerów adresowych.
• Określenie zasad aktualizacji danych w EMUiA.
• Określenie zasad udostępniania danych z EMUiA.
• Określenie zasad postępowania co do numerów porządkowych o strukturze niespełniającej wymogów rozporządzenia.
• Określenie wzoru wniosku o ustalenie wzoru porządkowego.
4. Omówienie różnic i podobieństw przepisów „nowego” i „starego” rozporządzenia.
5. Pytania, dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 27 czerwca 2022 r.