Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw miejscowości, ulic i adresów oraz ich ewidencjonowanie. EMUiA

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ewidencja adresów, nazw ulic i miejscowości to istotne zagadnienie z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z tym zagadnieniem.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego uczestnicy szkolenia w przedstawionym zakresie zdobędą wiedzę opartą na przykładach poprzez szczegółowe omówienie przepisów regulujących omawiane kwestie tj. w szczególności: ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z procedurami dot. nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości, ulic, placów i innych obiektów użyteczności publicznej oraz zasadami nadawania numeracji porządkowej miejscowościom, ulicom i adresom. Ponadto uczestnicy zostaną zapoznani z procesem ewidencjonowania danych z omawianego zakresu zgodnie z ustawą Prawo geodezyjnego i kartograficznego oraz przepisami wykonawczymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie procedury nadawania, znoszenia lub zmiany nazwy miejscowości w oparciu o ustawę o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,
2. Prezentacja przykładów uchwał i wniosków o zmianę (zniesienie/nadanie) nazwy i/lub rodzaju miejscowości albo obiektów fizjograficznych,
3. Omówienie procedury nadawania lub zmiany nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
4. Zaprezentowanie przykładów uchwał rad gmin w sprawie przebiegu oraz nadania (zniesienia) nazw ulicom i placom ze szczegółowym omówieniem istotnych elementów.
5. Kompetencje gminy w zakresie ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
6. Omówienie zasad nadawania numerów porządkowych,
7. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego – kto może złożyć, kogo organ zawiadamia o nadaniu numeru,
8. Nadanie numeru adresowego jako czynność materialno-techniczna,
9. Kiedy wydaje się zawiadomienie o nadaniu numeru a kiedy zaświadczenie o nadanym numerze adresowym,
10. Lokalizacja przestrzenna numeru adresowego,
11. Omówienie szczegółowe zakresu informacji gromadzonych w EMUiA
12. Omówienie organizacji, trybu tworzenia, aktualizacji danych z EMUiA,
13. Udostępnianie danych EMUiA,
14. Wykreślenie numeru adresowego – kiedy i na jakiej podstawie,
15. Poprawa błędów w EMUiA – błędy pisarskie, „podwójna numeracja” itp.
16. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin zajmujących się nadawaniem, znoszeniem oraz zmianą nazw, numeracją i ewidencjonowaniem miejscowości, ulic i adresów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 5 kwietnia 2021 r.