• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza zmiany do 49 ustaw, w tym kilku kluczowych dla procesu inwestycyjno-budowlanego, takich jak ustawa Prawo budowlane, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o gospodarce nieruchomościami czy ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. W przepisach przejściowych wskazano m.in. jaki reżim prawny będzie obowiązywał w okresie przejściowym, tj. do momentu wygaśnięcia studiów gminnych i wejścia w życie planów ogólnych oraz jakie zasady należy stosować do rozpoczętych przed wejściem w życie nowelizacji procedur planistycznych związanych z uchwalaniem lub zmianą planów miejscowych. Przepisy przejściowe regulują również zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy do czasu wejścia w życie planów ogólnych.

  • Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo omówimy zmiany legislacyjne, które zostaną wprowadzone w 2023 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawimy zmiany w zakresie partycypacji społecznej. Omówimy zakres planu ogólnego i procedury jego uchwalania. Wyjaśnimy nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Przeanalizujemy również wpływ wejścia w życie nowelizacji na inne ustawy oraz przepisy przejściowe.
  • Zajęcia poprowadzi doświadczony ekspert, który posiada trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zmian legislacyjnych, które zostaną wprowadzone w 2023 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw: nowych instrumentów prawnych, takich jak plan ogólny, zastępujący aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny, który będzie szczególnego rodzaju planem miejscowym opracowywanym na podstawie negocjacji inwestora z gminą. 
• Omówienie uproszczonej procedury sporządzania planów miejscowych oraz rozszerzonych zasad partycypacji społecznej przy tworzeniu aktów planistycznych.
• Zaprezentowanie nowych instrumentów kształtowania przestrzeni lokalnej.
• Analiza skutków nowych regulacji na sytuację inwestorów i właścicieli gruntów.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Nowe definicje ustawowe - wpływ na realizacje inwestycji.
2.  Partycypacja społeczna - nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu.
3. Plan ogólny - omówienie zakresu planu ogólnego i procedury jego uchwalania.
4. Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5.  Tryb uproszczony sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
6. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
7. Zintegrowany plan inwestycyjny.
8.  Rejestr urbanistyczny.
9. Wpływ wejścia w życie nowelizacji na inne ustawy.
10.  Przepisy przejściowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w wyższej szkole, trener. Wiceprzewodnicząca Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 590 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 września 2023 r.