• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ochrona zabytków w gminie. Prawo i praktyka. Aktualne zagadnienia

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Proponujemy Państwu szkolenie, którego tematem będzie ochrona zabytków w gminie, zajęcia kierowane są do pracowników wydziałów kultury oraz nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która reguluje przedmiot i formy ochrony zabytków jednostki administracji publicznej zobligowane są do opieki nad nimi, tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest prezentacja zagadnień związanych z ochroną zabytków w gminie. Podczas zajęć omówione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji zabytków oraz występujących w związku z tym błędów przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny. Udział w szkoleniu pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie roli gminy i urzędnika w systemie ochrony zabytków.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Pomoc we wdrażaniu znowelizowanych przepisów.
• Poznanie najczęściej popełniany błędów i nieprawidłowości.
• Omówienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. System ochrony zabytków w Polsce:
• Zagadnienia podstawowe.
• Katalog form ochrony zabytków.
2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:

• Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
• Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
• Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
• Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
• Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
4. Gminna ewidencja zabytków:
• Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
• Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
• Procedura sporządzenia karty adresowej.
• Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
5. Gminny program opieki nad zabytkami – status prawny i charakter czasowy.
6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
7. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego.
8. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
9. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną zabytków, sporządzaniem GEZ, programem ochrony zabytków, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2023 r.