• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odbiory robót budowlanych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces odbioru inwestycji budowlanych w oparciu o aktualne przepisy prawa (m.in. prawo budowlane, prawo cywilne, czy ostatnie rozporządzenia) i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których kompleksowo omówione zostaną podstawowe przepisy dotyczące kończenia inwestycji budowlanych, a zwłaszcza procedur odbiorowych. Zaprezentujemy i przeanalizujemy nieustannie zmieniane w ostatnich latach regulacje dotyczące kwestii zakończenia budowlanego procesu inwestycyjnego, regulowanego nie tylko procedurami Prawa budowlanego i prawa cywilnego, ale także całym szeregiem ustaw związanych. Ostatnie zmiany prawne to między innymi:
• Prawo budowlane, już 6 nowelizacji w tym roku, 2 następne już uchwalone.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 2 nowelizacje 2021 r. i jedna 2022 r.
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju o projekcie budowlanym – nowe z 2020 r., dwie nowelizacja w 2021 r.
• Elektroniczny Dziennik Budowy od stycznia 2023 r.
• Kolejna zmiana ustawy o charakterystyce energetycznej budynków planowana na kwiecień 2023 r.
Podczas proponowanych zajęć specjalista z wieloletnim doświadczeniem z branży budowlanej pokaże, jak zgodnie z przepisami dokonać odbioru robót budowlanych, jak właściwie interpretować obowiązujące regulacje i na które z nich zwrócić szczególną uwagę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego i ustaw powiązanych.
• Zdobycie wiedzy z zakresu procedur związanych z zakończeniem procesu inwestycyjnego i odbiorami robót.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz ich skutków i metod postępowania mających na celu ich eliminację.
• Omówienie sytuacji, gdy inwestor odmawia odbioru robót dotkniętych usterkami nieuniemożliwiającymi użytkowania obiektu, co może skutkować przegraniem ewentualnego sporu sądowego.
• Omówienie zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2023 roku, jak np. zastosowanie Elektronicznego Dziennika Budowy, czy zmiany w procedurze oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu wykonywania zadań objętych programem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
2. Poświadczenie wykonania zobowiązania wg Kodeksu cywilnego.
3. Procedury odbioru robót budowlanych wg zmienionych regulacji ustawy Prawo budowlane.
4. Kwestia możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zmiany od 19 września 2020 roku.
5. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę.
6. Dziennik budowy, jako dokument przebiegu robót budowlanych, zbliża się system EDB.
7. Badania techniczne i sprawdzenia przy odbiorach robót budowlanych, znaczenie dokumentacji projektowej, Polskich Norm i warunków technicznych użytkowania.
8. Pozwolenie na użytkowanie lub zawiadomienie o zakończeniu robót.
9. Nowe zasady końcowej kontroli przeprowadzanej przez służby nadzoru budowlanego.
10. Dyskusja podsumowująca, pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, inwestycji czy planowania przestrzennego, pracownicy Nadzoru Budowlanego. Podstawowo szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się prowadzeniem inwestycji budowlanych, zarówno w obszarze finansów publicznych, jak w budownictwie finansowanym z innych środków, w tym także przedstawicieli sfery wykonawstwa. Wartościowe informacje w zakresie zajęć znajdą dla siebie także osoby prowadzące i nadzorujące roboty budowlane, czyli wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, dla których znajomość tych przepisów i reguł może pozwolić im ochronić strony umowy o roboty budowlane przed eskalacją ewentualnego sporu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo –dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko –Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.