• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wycena nieruchomości i operat szacunkowy zgodnie z nowym rozporządzeniem z 5 września 2023 r.

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Wycena nieruchomości jest podstawowym dowodem w wielu postępowaniach prowadzonych w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Stanowi istotny element przy sprzedaży nieruchomości, oddaniu jej w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, odszkodowaniach czy też ograniczeniach. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami określania wartości nieruchomości oraz częściami składowymi operatu szacunkowego. Podczas zajęć omówimy również nowe rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości, w tym nowe zapisy o oględzinach nieruchomości, trendzie czasowym, pasie służebności przesyłu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz i usystematyzujesz wiedzę w zakresie podstaw prawnych i merytorycznych określenia wartości nieruchomości, a dzięki temu będziesz wiedział jak właściwie dokonać zlecenia wyceny, a następnie zweryfikować prawidłowość sporządzenia operatu.
• Poznasz najczęstszych błędy występujące w operatach m.in. dotyczące:
- Dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości.
- Zakresu wyceny.
- Celu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste a przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego.
• Dowiesz się jakie jest aktualne orzecznictwo sądowo administracyjne dotyczące weryfikacji operatu przez organ zarówno powołujący biegłego, jak i zawierający z nim umowę cywilnoprawną.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się wątpliwości w codziennej pracy oraz pytania związane z tematem zajęć, w tym między innymi na następujące:
- W jakim trybie należy zlecić wykonanie operatu?
- Kiedy rzeczoznawca musi sporządzić operat w postaci elektronicznej?
- Jak wpływa negatywna ocena organizacji zawodowej na ważność operatu?

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne i zasady wyceny.
2. Rodzaje wartości nieruchomości, podejścia, metody i techniki szacowania w zależności od:
• Celu wyceny.
• Rodzaju i położenia nieruchomości.
• Przeznaczenia w planie.
• Stanu nieruchomości.
• Dostępnych danych o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.
3. Analiza rynku (rodzaj rynku, obszar rynku, okres badania rynku, trend czasowy), oględziny nieruchomości.
4. Źródła informacji o nieruchomościach.
5. Operat, opracowania i ekspertyzy. Treść operatu. Załączniki. Operat elektroniczny.
6. Zlecenie wykonania - umowa czy postanowienie. Przyjęcie operatu i jego sprawdzenie przez zamawiającego.
7. Zakres weryfikacji. Omówienie najczęstszych błędów.
8. Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu. Konieczność dołączenia analiz.
9. Ocena prawidłowości sporządzenia operatu.
10. Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, KOWR-u, Lasów Państwowych, AMW, GDDKiA, zarządów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, banków, przedsiębiorstw przesyłowych. Szkolenie przygotowane jest dla osób początkujących oraz chcących usystematyzować swoją wiedzę.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Rzeczoznawca majątkowy. Pracownik administracji rządowej i samorządowej od ponad 20 lat. Od kilkunastu lat zajmuje kierownicze stanowiska w gospodarce nieruchomościami. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, przetargów, odszkodowań, zwrotów, weryfikacji operatów szacunkowych i obrotu nieruchomościami rolnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2023 r.