Operat szacunkowy wartości nieruchomości, jako dowód w postępowaniu administracyjnym i innych postępowaniach. Ocena, jako dowód w sprawach administracyjnych i cywilnych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą Operaty Szacunkowe będące bardzo ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Gospodarki Nieruchomościami.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Operat szacowania wartości nieruchomości jest to opracowanie wykorzystywane gdy potrzebna jest wiedza w zakresie wartości nieruchomości w procesach cywilnych, procedurach administracyjnych oraz innych. Jako dowód w sprawach musi podlegać ocenie wielu organów administracyjnych. Ocena operatów szacowania wartości nieruchomości jest trudna ze względu na to, że wymaga ona od pracownika zajmującego się taką sprawą specjalistycznej wiedzy. W związku z tym na proponowanym szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak oceniać operat szacunkowy zgodnie z prawem w sytuacji, gdy jest to opracowanie autorskie zawierające wiadomości specjalne? Gdzie jest granica tej oceny? Jak głęboko sięgnąć w operat? Jak go czytać i rozumieć? Na te i inne pytania odpowiemy podczas proponowanego szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnienia z zakresu określania wartości nieruchomości.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu właściwego dokonywania oceny, badania prawidłowości sporządzenia i weryfikacji operatu szacunkowego nieruchomości.
• Omówienie najczęstszych nieprawidłowości występujących w procedurze opracowywania i analizy operatów szacunkowych.
• Poznanie katalogu kryteriów oceny i zakresu oceny w toczącym się podstępowaniu oceny.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych związanych z tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego:
• Zasady ustalania cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości, waloryzacja opłat na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami.
• Wyjątki od ogólnych zasad ustalonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.
• Operat szacunkowy rzeczoznawcy, jako podstawowy dowód w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami i innych, w tym w ustalaniu opłat planistycznych.
• Istota wyceny.
• Cel wyceny.
• Ważność operatu szacunkowego.
2. Kiedy można w trybie administracyjnym powołać rzeczoznawcę majątkowego biegłego w celu sporządzenia opinii (operatu szacunkowego):
• Powoływanie biegłych w postępowaniach cywilnych i administracyjnych – zasady ogólne.
• Powoływanie biegłych z zakresu wyceny nieruchomości w ramach gospodarowania i zarządzania nieruchomościami oraz w planowaniu przestrzennym – omówienie różnych sytuacji.
• Forma powołania.
3. Ocena, badanie oraz weryfikacja operatu (opinii) w postępowaniu administracyjnym:
• Ocena operatu szacunkowego, jako dowodu w postępowaniu administracyjnym i poza postępowaniem administracyjnym.
• Kryteria oceny i zakres oceny w postępowaniu administracyjnym przez organ prowadzący postępowanie. Swobodna ocena dowodu w sprawie przez organ a wiadomości specjalne w operacie. Granica oceny.
• Kryteria oceny i zakres oceny w postępowaniach innych niż administracyjne.
• Wyjaśnienia biegłego.
• Koszty sporządzenia operatu w postępowaniu administracyjnym.
• Kontroperat w postępowaniach.
4. Elementy operatu (opinii biegłego) podlegające ocenie a wiedza specjalna:
• Przepisy wykonawcze w sprawie sporządzania operatów.
• Treść i skład operatu.
• Elementy mogące podlegać ocenie bez posiadania wiedzy specjalnej z zakresu wycen nieruchomości.
5. Kryteria oceny operatu (opinii):
• Kryterium formalne.
• Kryterium rzeczowe.
• Kryterium logiczne.
• Kryteria wynikające z przepisów dot. zasad sporządzania wycen.
6. Stosowanie art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami w postępowaniu administracyjnym (kompetencje kontroli prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego):
• Kiedy nie wystarczy „zwykła” ocena dowodu a kiedy będzie miał zastosowanie art.157 Ustawy o gospodarce nieruchomościami – skierowanie operatu do oceny przez organizację rzeczoznawców.
• Koszty postępowania.
• Umowa i okres oceny operatu.
7. Orzecznictwo administracyjno-sądowe:
• Tezy orzecznictwa – przegląd.
• Linie orzecznicze.
• Zastosowanie w praktyce wykładni prawnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja publiczna, pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich. Pracownicy jednostek administrujących nieruchomościami Skarbu Państwa. Zarządcy nieruchomości. Pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Deweloperzy na rynku nieruchomości. Inwestorzy. Właściciele nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Były członek Zarządu Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 września 2022 r.