• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawne aspekty ustalania opłaty planistycznej w świetle aktualnego orzecznictwa oraz poglądów organów kontroli

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie renta planistyczna.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostanie przybliżona uczestnikom aktualna problematyka prawna obejmująca ustalanie opłaty planistycznej. Za podstawę omawiania zagadnień szkoleniowych będzie służyć aktualne orzecznictwo sądów oraz wystąpienia właściwych organów nadzoru i kontroli. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, co pozwoli na przedstawienie istotnych zagadnień w ujęciu praktycznym na podstawie stanów faktycznych objętych omawianymi wyrokami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie podstawowych zagadnień dotyczących zbycia nieruchomości mających wpływ na ustalanie opłaty planistycznej.
 • Prezentacja przesłanek do naliczenia renty planistycznej i ustalanie stron, które są nią obciążone.
 • Omówienie konsekwencji praktycznych naliczania i egzekucji opłaty planistycznej, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty.
 • Wspólna analiza najczęściej występujących problemów przy naliczaniu opłaty planistycznej, omówienie zagadnień na podstawie stanów faktycznych objętych wyrokami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie:

 • Podstawowe informacje o rencie planistycznej.
 • Problematyka zysku ze zbycia nieruchomości jako przesłanki przy ustalaniu opłaty planistycznej.

2. Ustalanie opłaty planistycznej w praktyce w świetle aktualnego orzecznictwa:

 • Przesłanki naliczenia renty planistycznej – omówienie najnowszego orzecznictwa w przedmiocie interpretacji pojęcia „zbycie nieruchomości” oraz „wzrost wartości nieruchomości”.
 • Dopuszczalność naliczania renty planistycznej przy nieodpłatnej czynności prawnej (w tym w przypadku darowizny).
 • Czy obdarowanego można obciążyć opłatą planistyczną jeśli sprzeda darowaną nieruchomość w warunkach określonych przepisami?
 • Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty planistycznej a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę:
 • Jakie powinny być działania organu w obu przypadkach?
 • Jakie czynności przerywają lub wstrzymują bieg przedawnienia?
 • Dopuszczalność obciążenia rentą planistyczną spadkobierców właściciela (wieczystego użytkownika), który zbył nieruchomość.
 • Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty?
 • Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
 • Zasady obciążania rentą planistyczną współwłaścicieli nieruchomości.
 • Czy określone przypadki zbycia nieruchomości nie mogą być podstawą do ustalenia opłaty planistycznej?
 • Jak ocenić np. zniesienie współwłasności, podział majątku między małżonkami, likwidację spółek?
 • Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej:
 • Czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców?
 • Czy postępowanie należy umorzyć?
 • W jakich przypadkach opłata planistyczna może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
 • W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty?
 • Jaka jest podstawa prawna naliczania odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty planistycznej?
 • Ustalanie opłaty planistycznej na żądanie właściciela przed zbyciem nieruchomości.
 • Termin i forma realizacji żądania właściciela oraz przesłanki pozwalające organowi odmówić jego realizacji. Omówienie problematyki z wykorzystaniem aktualnego orzecznictwa.

3. Opłata planistyczna jako niepodatkowa należność budżetowa – konsekwencje praktyczne naliczania i egzekucji, w szczególności zasady umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty:

 • Czy w toku postępowania administracyjnego opłata planistyczna może być rozłożona na raty lub umorzona w całości lub w części?
 • Czy organ w decyzji ma obowiązek rozstrzygnąć w przedmiocie wniosku strony postępowania o rozłożenie opłaty na raty?
 • Na jakich podstawach prawnych można oprzeć rozłożenie na raty, odroczenie płatności lub umorzenie ustalonej należności publicznoprawnej w postaci opłaty planistycznej?

4. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządu terytorialnego, w szczególności z urzędów gmin i urzędów miast zajmujący się naliczaniem i egzekucją opłat planistycznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 czerwca 2023 r.