Partycypacja społeczna w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle zmian ustawowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym w kontekście partycypacji i konsultacji społecznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw jest kontynuacją reformy procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Reforma planowania przestrzennego jest jednym z elementów Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pośród wielu zmian, jakie niesie ze sobą najnowszy opiniowany projekt nowelizacji ustawy znalazła się również zmiana przepisów dotyczących udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej, w tym m. in:
• ujednolicenie przepisów dla różnych aktów planistycznych,
• wprowadzenie obligatoryjnych i wybieralnych form przeprowadzania konsultacji społecznych z możliwością stosowania narzędzi do komunikacji zdalnej,
• skrócenie procedur, w tym wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach,
• umożliwienie równoczesnego prowadzenia procedur dla różnych aktów, a w niektórych przypadkach ograniczenie konieczności powtarzania konsultacji społecznych.
Wzmocnienie roli partycypacyjnej społeczeństwa może stanowić wyzwanie dla JST. Aktywny udział społeczny od wczesnego etapu planowania do końca procesu planistycznego zmienia dotychczasowe wypracowane działania gmin. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zmiany, jakie niesie ze sobą projekt nowej ustawy w zakresie przepisów dotyczących udziału społeczeństwa w procedurze planistycznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie modelu partycypacji społecznej oraz przybliżenie znaczenia konsultacji społecznych w aspekcie zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym.
• Zdobycie zaktualizowanych wiadomości o partycypacji społecznej w świetle nowej reformy planowania przestrzennego.
• Wskazanie wachlarza możliwości współpracy ze społecznością lokalną i zaprezentowanie korzyści i potencjalnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą poszerzony zakres partycypacji społecznej w systemie planowania przestrzennego.
• Zdobycie wiedzy o różnych formach i metodach konsultacji społecznych wraz z podaniem przykładów dobry praktyk.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, które w przyszłości pomogą koordynować działania partycypacyjne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie najważniejszych zmian w przygotowywanej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Partycypacja społeczna w pracach nad dokumentami ponadlokalnymi - analiza zmian przepisów w tym zakresie.
3. Kształtowanie polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego - wymagania partycypacji społecznej w tworzeniu planów ogólnych, planów miejscowych, strategii itd.
4. Znaczenie udziału społeczeństwa w tworzeniu dokumentów planistycznych - edukacja społeczności lokalnej zmniejszająca napięcia na linii interesariusze a JST.
5. Analiza interesariuszy - poznanie oczekiwań i zagrożeń podczas przebiegu konsultacji.
6. Partycypacja społeczna dobre praktyki, a obowiązek w zakresie dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
7. Działania edukacyjne i informacyjne w odniesieniu do społeczności lokalnej - budowanie więzi ze społecznością lokalną, zmniejszenie bierności mieszkańców.
8. Udział społeczeństwa w przygotowaniu aktów planistycznych - wyjątki i ograniczenia w konieczności organizowania konsultacji społecznych.
9. Sposoby, miejsca i terminy prowadzenia i organizacja konsultacji społecznych. Protokoły sprawozdania z konsultacji społecznych.

10. Rejestr urbanistyczny a partycypacja społeczna.
11. Formy konsultacji społecznych - wybór i dopasowanie technik konsultacyjnych.
12. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek odpowiedzialni za planowanie przestrzenne, naczelnicy i pracownicy wydziałów planowania przestrzennego, osoby zaangażowanie w tworzenie działań konsultacyjnych, naczelnicy i pracownicy wydziałów partycypacji społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prof. PK (ur.1969 r.) pracuje na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, zajmuje się strukturą przestrzenną, jej przemianami pod wpływem czynników ekonomicznych i społecznych. Szczególnie bliskie jej są obszary o istotnych zasobach kulturowych i krajobrazowych. Bierze czynny udział w tworzeniu i konsultowaniu dokumentów planistycznych. Jest ekspertem i trenerem z zakresu planowania przestrzennego i urbanistyki. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Z zamiłowania dydaktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 lutego 2023 r.