Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne od podstaw w JST

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas dwudniowego spotkania nasz ekspert omówi szeroko pojęte zagadnienia związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym od A do Z. Dlatego też niniejsze spotkanie kierujemy w szczególności do osób, które rozpoczynają pracę w tym zakresie. Pierwszego dnia uczestnicy zostaną zapoznani przede wszystkim z teorią i przepisami prawnymi, natomiast drugiego dnia odbędą się zajęcia warsztatowe, ćwiczenia, quizy, omówienia przykładów, case study. Atutem proponowanego szkolenia jest jego formuła stacjonarna, która umożliwia na bieżąco konsultacje z ekspertem, a także wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przekazanie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie p.z.p.
  • Ugruntowanie wiedzy w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  • Omówienie najnowszych zmian prawnych.
  • Rozwiązanie własnych problemów, z którymi spotykają się uczestnicy w pracy.
  • Zaprezentowanie zbiorów przykładów do wykorzystania w praktyce.
  • Przedstawienie schematów postępowań, standardów i procedur.
zwiń
rozwiń
Program

1. Regulacje prawne i aspekty praktyczne:
a. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.  
b. Udział społeczeństwa.
c. Postępowanie nadzorcze.  
d. Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym.  
e. Aspekty ekonomiczne.
f. Infrastruktura komunikacyjna.  
g. Infrastruktura techniczna.
2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
3. Sprawdzenie kompletności wniosku:

a. Podpisy wnioskodawców.
b. Opis inwestycji.
c. Załączniki tekstowe i graficzne
d. Koncepcja.
e. Wezwanie o uzupełnienie wniosku.
4. Prowadzenie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu:
a. Ustalenie stron postępowania.
b. Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.
c. Sporządzenie projektu decyzji.
d. Wysłanie decyzji do uzgodnień. Uzgodnienia.
5. Rola planowania przestrzennego w gminie – plany jako część infrastruktury informacji przestrzennej, rozdział 5a Ustawy p.z.p.
6. Charakter prawny i funkcje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Przystąpienie do sporządzenia studium i planu miejscowego.
8. Zasady sporządzania studium i planu miejscowego - wymagany zakres projektu studium i planu miejscowego:
a. Materiały planistyczne.
b. Mapy wykorzystywane do sporządzenia projektu studium i projektu planu miejscowego. Pozyskiwanie danych. Uwolnienie danych rejestrów publicznych.
c. Stosowane oznaczenia, nazewnictwo i standardy.
d. Zakazy, nakazy, ograniczenia w mpzp.
9. Procedura planistyczna dotycząca opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany.
10. Orzecznictwo administracyjne i sądowo-administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, studium i mpzp.
11. Wady dokumentów planistycznych, skutki błędów w dokumentach planistycznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi od 10 lat szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: 789 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 maja 2022 r.