• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie stacjonarne w centrum Warszawy.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przedstawienie zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.
Podczas zajęć krok po kroku:
• Przedstawimy nowe obowiązki i uprawnienia gmin
• Przeanalizujemy przepisy przejściowe i ustalimy w jakim okresie gminy będą musiały dostosować prawo miejscowe do nowych wymogów ustawowych.
• Wskażemy wpływ nowych przepisów na rozpoczęte procesy inwestycyjne i procedury planistyczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu nowych rozwiązań wprowadzonych nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Poznasz sposoby wyznaczanie obszaru uzupełnienia zabudowy.
• Dowiesz się:
- Jakie akty prawne mają zastąpić studium.
- Czy plan ogólny rzeczywiście jest aktem prawa miejscowego sensu stricte.
- Do kiedy można ustalać warunki zabudowy na „starych” zasadach.
- Czy przygotowano rozporządzenia wykonawcza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z wdrożeniem nowych przepisów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Likwidacja studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania przestrzennego.
2. Wprowadzenie planu ogólnego gminy, czyli nowego aktu planistyczny o zasięgu gminnym o charakterze obligatoryjnym.
3. Zmiany przepisów regulujących uchwalenie i zakres miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Wprowadzenie trybu uproszczonej procedury planistycznej.
5. Zwiększenie udziału społeczeństwa w procedurach planistycznych.
6. Zmiany w zakresie procedowania decyzji o warunkach zabudowy.
7. Zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie planistyczne.
8. Rejestr urbanistyczny. Obowiązki gminy w zakresie udostępniania społeczeństwu informacji w okresie poprzedzającym uruchomienie rejestru.
9. Koszt wprowadzenia zmian wynikających z ustawy.
10. Zmiany w innych ustawach, w tym w ustawie o samorządzie gminy.
11. Procedura planistyczna w okresie przejściowym.
12. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej, pośrednicy nieruchomości, deweloperzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Od 2007 r. członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Praktyk w zakresie procedury administracyjnej, administracyjnego prawa materialnego (ustawa o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne) oraz prawa cywilnego. Od 2008 r. trener z zakresu postępowania administracyjnego i prawa administracyjnego. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca oraz Kierownik Zakładu Dydaktycznego Prawo w Biznesie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu Filia w Chorzowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 559,00 zł netto PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 września 2023 r.