Planowanie przestrzenne. Nowe przepisy i nowe informacje

Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z prawidłowością aktów planistycznych ze szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych. Ponadto uczestnicy zapoznają się ze zmieniającymi się przepisami, w tym rozporządzeniami dotyczącymi projektu studium i planu miejscowego, oraz ich wpływem na praktykę sporządzania aktów planistycznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie przygotowywania i przyjmowania aktów planistycznych.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru.
• Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.
• Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników spotkania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przegląd orzeczeń organów nadzoru i sądów administracyjnych w 2020-2022 r. w zakresie:
• Uchwała intencyjna.
• Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
• Drogi publiczne i drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
• Linie zabudowy.
• Lokalizacja infrastruktury technicznej.
• Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości w planie miejscowym.
• Zgoda na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne – strona postępowania, ponowne wystąpienie, wykorzystanie wcześniejszych zgód.
• Rozpatrzenie uwag przez organy planistyczne. 
2. Nowe rozporządzenie dot. zakresu projektu planu miejscowego - słów kilka:
• Ustalenia planu miejscowego.
• Regulacje dotyczące rysunku planu miejscowego.
• Klasy przeznaczenia terenów w planach miejscowych.
• Dokumentacja prac planistycznych.
• Porównanie przepisów dotychczasowych i nowych. Podobieństwa i różnice – ważne dla procedur. 
3. Rozporządzenie dot. zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
• Zakres ustaleń studium.
• Dokumentacja prac planistycznych.
• Porównanie przepisów dotychczasowych i nowych. Podobieństwa i różnice – ważne dla procedur. 
4. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy. 
5. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 18 maja 2022 r.