Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Miejsce szkolenia:
Opolskie Cetrum Demokracji Lokalnej FRDL

Ważne informacje o szkoleniu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako elementy kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie gminy, wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

zwiń
rozwiń
Program

1.Zadania rady gminy:
- uchwała o przystąpienia do sporządzenia studium/planu;
- rozpatrywanie przez radę gminy nieuwzględnionych uwag;
- uchwała o uchwaleniu studium/planu (załączniki).
2.Zadania wójta, burmistrza albo prezydenta miasta:
- obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium/planu (zawartość obwieszczenia), zawiadomienia na piśmie;
- wyznaczenie terminów składania wniosków, rozpatrywanie wniosków;
- sporządzenie projektu studium/planu;
- uzgodnienia i opinie oraz wprowadzanie zmian wynikających z tych opinii i uzgodnień;
- obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium/planu;
- wyznaczenie terminów składania uwag, rozpatrywanie uwag;
- wprowadzanie zmian w projekcie studium/planu wynikających z rozpatrzenia uwag, ponowienie uzgodnień i procedury;
- przedstawienie radzie gminy projektu studium/planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag;
- przedstawienie wojewodzie uchwały uchwalającej studium/plan wraz z załącznikami, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
3.Granice obszaru objętego projektem studium/planu.
4.Wymagania dotyczące skali opracowań kartograficznych oraz zakresu projektu studium/planu.
5.Obowiązkowa zawartość studium/planu.
6.Współdziałanie organów opiniujących i uzgadniających (terminy).
7.Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, jako niezbędny element procedury tworzenia studium/planu
8.Wiążąca rola studium.
9.Plan miejscowy, jako akt prawa miejscowego.
10.Procedura zmiany studium lub planu.
11.Zasady techniki prawodawczej.
12.Organ nadzoru. Zadania i uprawnienia:
- rozstrzygnięcia nadzorcze (terminy);
- zarządzenia zastępcze;
- zaskarżalność rozstrzygnięć i zarządzeń przez gminę.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw wydziałów planowania przestrzennego, geodezji, nieruchomości urbanistyki i architektury oraz budownictwa

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, wykładowca z wieloletnim doświadczeniem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl lub mailem na adres biuro@opole.frdl.pl do 8 września 2021 r.