• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podziały nieruchomości od strony prawnej i praktycznej

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będą podziały nieruchomości w ramach procedury prawnej i administracyjnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Podstawy prawne dotyczące podziałów nieruchomości umieszczone są w różnych aktach prawnych, dodatkowo procedowane są w trybach administracyjnym i cywilnym, co stwarza wciąż problemy interpretacyjne. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pomoże zrozumieć relacje między różnymi normami prawnymi. Podczas zajęć omówione zostaną konkretne przykłady podziałów, dla których tłem są rozwiązania prawne i zasady dokonywania podziałów. Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom poszerzenie wiedzy, podniesienie kompetencji i umiejętności procedowania związanego z orzekaniem w zakresie podziałów ewidencyjnych nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu podziałów nieruchomości. Zadaniem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizowania podziałów nieruchomości w różnych sytuacjach i okolicznościach, w sposób przejrzysty na wielu przykładach (rysunkach) i ich omówieniu.
• Poznanie studium przypadków podziałów nieruchomości. Podczas zajęć przeanalizowane zostaną studia różnych przypadków podziałów nieruchomości, praktyczne ich przykłady z omówieniem podstaw prawnych ich dokonywania. Zaletą tego szkolenia jest dogłębne przeanalizowanie "z życia wziętych" przypadków podziałów nieruchomości, skutków faktycznych i prawnych jakie wywołują, a przy tym omówienie procedur i konstrukcji dokumentów.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych zawierających między innymi: rysunki, przykłady podziałów z objaśnieniami, zestawienie orzecznictwa, a także wzory postanowień, decyzji i pism.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie „podziału nieruchomości”.
2. Podział prawny nieruchomości.

a) Przykłady podziału prawnego – przeniesienie praw do części nieruchomości bez konieczności dokonania podziału geodezyjnego.
b) Przykłady podziału prawnego – wyodrębnienie i przeniesienie udziału w prawie.
3. Podział quad usum – podział „do użytkowania”.
a) Przykłady podziału – uregulowanie użytkowania gruntów będących przedmiotem praw różnych osób.
b) Przykłady podziału – uregulowanie użytkowania gruntów gminnych, „podwórek” po wyodrębnieniu gruntów pod budynkami wielorodzinnymi.
c) Omówienie możliwości wykorzystania podziałów do użytkowania w gospodarowaniu nieruchomościami.
4. Podział geodezyjny (ewidencyjny).
a) Podziały ewidencyjne jako czynności materialno-techniczne.
• Przykłady podziałów gruntów przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne.
• Przykłady podziałów gruntów wykorzystywanych na cele rolne.
• Przykłady podziałów gruntów wykorzystywanych na cele leśne.
• Omówienie np. sytuacji związanej z decyzjami o warunkach zabudowy na zabudowę zagrodową/siedliskową i warunkach podziałów w tych sytuacjach.
b) Podziały ewidencyjne na podstawie Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
• Przykłady podziałów powodujących konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych – wykładnia tego pojęcia.
• Przykłady wydzielania działek o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha – zakres stosowania tego warunku.
• Podziały zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
- Przykłady podziałów pozytywnie zaopiniowanych – zgodnych z mpzp.
- Przykłady podziałów niezgodnych z mpzp – negatywnie zaopiniowanych.
- Omówienie roli opiniowania i jego zasad, odpowiedź na pytanie „podziały to jedno czy dwa postępowania?”, wyjaśnienie pojęcia „zgodności”.
• Podziały zgodne z warunkami zabudowy.
- Przykłady podziałów zgodnych z wzt – pozytywnie zaopiniowanych.
- Przykłady podziałów niezgodnych z wzt – negatywnie zaopiniowanych.
- Omówienie zasad czytania wzt na potrzeby podziałów.
• Podziały niesprzeczne z przepisami odrębnymi.
- Przykłady podziałów niesprzecznych z przepisami odrębnymi – pozytywie zaopiniowanych.
- Przykłady podziałów sprzecznych z przepisami odrębnymi – negatywnie zaopiniowanych.
- Wykładnia pojęcia niesprzeczności z przepisami prawa.
• Podziały nieruchomości zabudowanych.
- Przykłady podziałów nieruchomości wraz z podziałem budynków.
- Przykłady podziałów nieruchomości zabudowanych – odległości budynków i budowli od projektowanych granic.
- Wyjaśnienie, jakie kryteria muszą być spełnione, aby podzielić nieruchomość zabudowaną różnymi obiektami budowlanymi?
• Warunek dostępu do drogi publicznej.
- Przykłady podziałów nieruchomości z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.
- Przykłady podziałów nieruchomości z wydzieleniem dróg wewnętrznych.
- Przykłady podziałów nieruchomości z warunkiem zapewnienia służebności drogowej.
- Wykładnia pojęcia dostępu do dróg w kontekście podziałów ewidencyjnych, prawnych i quoad usum.
• Przykłady podziałów nieruchomości położonych w mpzp na obszarach o różnych funkcjach lub nieruchomości wykorzystywanych w części na cele rolne lub leśne, a w części w inny sposób.
• Podziały niezależnie od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – casusy art.95 Ustawy o gn.
- Przykłady podziałów nieruchomości zabudowanych co najmniej dwoma budynkami w celu zniesienia współwłasności.
- Przykłady podziałów w celu wydzielenia działki z budynkiem wzniesionym przez samoistnego posiadacza.
- Przykłady wydzieleń części nieruchomości nabytych z mocy prawa.
- Przykłady wydzieleń części nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z ustawy o gn i innych ustaw.
- Przykłady wydzieleń w celu realizacji roszczeń z tytułu przekształceń własnościowych.
- Przykłady wydzielania tzw. działek budowlanych (art.95 pkt 7 Ustawy).
- Inne przykłady wydzielania działek niezależnie od ustaleń mpzp.
- Omówienie art. 95 jako lex specialis w stosunku do podziałów na podstawie art. 93 i 94 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz linii orzeczniczych i stanowisk sądów administracyjnych oraz tez z piśmiennictwa.
• Podziały w trybie „z urzędu”.
- Przykłady podziałów związanych z realizacją celu publicznego a niebędących własnością gminy.
- Przykłady podziałów działek należących do gmin.
- Przykłady podziałów o nieuregulowanym stanie prawnym.
- Omówienie, kiedy i w jakich warunkach można lub trzeba dokonać podziału w trybie „z urzędu” i jak to się robi.
• Przykłady łączenia nieruchomości i ponownego ich podziału. Omówienie kontrowersyjnej sytuacji łączenia działek ewidencyjnych uprzednio podzielonych w różnych trybach.
• Wydzielanie działek pod drogi, w tym publiczne.
- Przykłady wydzielania działek ze skutkiem wynikającym z art.98 Ustawy o gn – przejście z mocy prawa własności na rzecz gmin, powiatów, samorządów województw i Skarbu Państwa.
- Inne przykłady wydzielania części nieruchomości na potrzeby komunikacyjne na podstawie Ustawy o gn.
• Podziały w związku z wywłaszczeniami.
5. Przykłady podziałów dokonywanych na podstawie innych ustaw, m.in. tzw. specustaw.
6. Podsumowanie i wnioski.
7. Przykłady uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administracja publiczna, geodeci uprawnieni, biegli sądowi, projektanci, architekci, urbaniści, inwestorzy na rynku nieruchomości, notariusze, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, administratorzy i zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy budowlani, wykonawcy prac budowlanych, gestorzy sieci uzbrojenia terenu, zarządcy dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2023 r.