Postępowania w sprawie renty planistycznej i opłat adiacenckich na tle najnowszego orzecznictwa

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będzie opłata adiacencka oraz renta planistyczna.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, w trakcie którego zostanie przekazana niezbędna wiedza potrzebna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu renty planistycznej i opłat adiacenckich oraz analizy zasadności zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas zajęć omówione zostanie najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz cywilnych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przykładowe pytania, na które zostaną udzielone odpowiedzi:

 • Jakie są ustawowe ograniczenia w zakresie terminu wszczęcia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej?
 • Jak należy interpretować pojęcie zbycia nieruchomości, czy zbycie udziału stanowi przesłankę do naliczenia opłaty planistycznej, czy sprzedaż i zbycie to tożsame pojęcia?
 • Jak przeprowadzić postępowanie w sprawie naliczenia opłaty planistycznej, gdy z wnioskiem wystąpiła strona?
 • Czy można ustalić stawkę procentową w decyzji o warunkach zabudowy i prowadzić postępowanie o naliczenie opłaty w oparciu o warunki zabudowy?
 • W jakim terminie można naliczyć opłatę adiacencką?
 • Czy po zbyciu działek wydzielonych w wyniku podziału można naliczyć opłatę adiacencką?
 • Kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty?
 • Czy każdy podział obliguje do wszczęcia postępowania w sprawie opłaty adiacenckiej?
 • Czy zawsze realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej skutkuje koniecznością naliczenia opłaty adiacenckiej?
 • Czy odmowa korzystania z urządzeń infrastruktury technicznej może skutkować odstąpieniem od naliczenia opłaty?
 • Czy gmina w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej może pobierać inne daniny publiczne niż opłata adiacencka?
zwiń
rozwiń
Program

I. Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 1. Obowiązek czy uprawnienie gminy do przeprowadzenia postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej:
 • kryteria warunkujące prowadzenie postępowania z urzędu,
 • analiza pojęcia „zbycie nieruchomości”,
 • specyfika postępowania z wniosku strony,
 • ocena wartości dowodowej operatu szacunkowego,
 • termin wniesienia opłaty.
 1. Roszczenia odszkodowawcze właścicieli:
 • podstawa roszczeń: brak możliwości korzystania z nieruchomości, obniżenie wartości nieruchomości,
 • skutki finansowe zwłoki w rozpoznaniu wniosku,
 • postępowanie dowodowe, obowiązki strony,
 • termin przedawnienia roszczeń.

II. Opłata adiacencka w związku z podziałem nieruchomości:

 1. Istotne elementy uchwały w sprawie wysokości stawki procentowej opłaty.
 2. Przesłanki warunkujące prowadzenie postępowania w sprawie naliczenia opłaty.
 3. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
 4. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
 5. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.

III. Opłata adiacencka wynikająca z budowy urządzeń infrastruktury technicznej:

 1. Przesłanki skutkujące koniecznością prowadzenia postępowania dotyczącego naliczenia opłaty.
 2. Analiza pojęcia „budowa urządzeń infrastruktury technicznej”.
 3. Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty.
 4. Termin uprawniający organ do naliczenia opłaty.
 5. Daty istotne przy wycenie nieruchomości.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw powiatowych zajmujący się geodezją, podziałami nieruchomości, obrotem nieruchomościami, w szczególności naliczaniem i egzekucji opłat planistycznej i adiacenckiej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 16 maja 2022 r.