Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy na gruncie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest omówienie zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Formuła proponowanego szkolenia polega na nawiązywaniu do rozwiązań praktycznych zakresu omawianej tematyki, wynikających z orzecznictwa zarówno Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, jak również Sądów Administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i utrwalenie zagadnień z procedury administracyjnej, w oparciu o którą wydawane są decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Szkolenie prowadzone będzie w formule warsztatowo-dyskusyjnej, preferowanej przez prowadzącego metodzie prowadzenia zajęć polegającą na zachęcaniu uczestników do wymiany uwag i spostrzeżeń w celu wzmocnienia praktycznego waloru szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady ogólne KPA.
2. Ustalanie stron postępowania w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
3. Terminy załatwiania spraw.
4. Instytucja ponaglenia w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
5. Doręczanie pism ze szczególnym uwzględnieniem doręczenia zastępczego oraz tzw. fikcji doręczenia.
6. Doręczanie poprzez obwieszczenie w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
7. Wszczęcie postępowania, wymogi formalne wniosku, uzupełnianie braków formalnych.
8. Instytucja mediacji w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania w świetle KPA oraz art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Postanowienie (charakterystyka, elementy formalne) - uzgodnienie projektu decyzji w trybie art. 106 KPA.
11. Decyzja administracyjna ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja orzekająca co do istoty, umorzenie postępowania, elementy decyzji, charakterystyka, elementy formalne, związanie organu decyzją administracyjną).
12. Analiza architektoniczna - urbanistyczna jako szczególny dowód w sprawie, elementy formalne oraz poprawność merytoryczna.
13. Tryby nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnej (stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania, uchylenie i zmiana decyzji ostatecznej - omówienie przesłanek i przebiegu postępowań nadzwyczajnych, wzajemnej zależności powyższych trybów oraz skutków procesowych) na tle rozwiązań szczególnych ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
14. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw, wydziałów planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, geodezji oraz nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ, radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wcześniej w latach 2009-2013 był członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Od 10 lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu postępowania administracyjnego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 maja 2021 r.