Praktyczne elementy gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom wydziałów nieruchomości, którego przedmiotem będzie ustawa o gospodarce nieruchomościami w kontekście zasobu nieruchomości publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będzie omówienie zagadnień z zakresu gospodarowania i zarządzania zasobem nieruchomości publicznych w ramach procedur i unormowań określonych przepisami oraz przedstawienie praktycznych rozwiązań prawidłowej realizacji wskazanych zadań. Podczas zajęć omówimy zasady nabywania, zbywania oraz inne możliwości udostępniania nieruchomości poprzez różne formy prawne. Dzięki temu uczestnicy będą mogli zdobytą wiedzę, opartą na licznych przykładach, wykorzystać w praktyce zarządzania i administrowania zasobami nieruchomości publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, w szczególności sprawnego stosowania przepisów w powiązania z praktycznymi rozwiązaniami w zakresie udostępniania nieruchomości publicznych poprzez różne formy i procedury prawne przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.
• Zapoznanie uczestników z zagadnieniami i procedurami prawidłowego zarządzania i gospodarowania nieruchomościami publicznymi w różnych formach prawnych poprzez omówienie najistotniejszych zagadnień dotyczących form nabywania oraz zbywania nieruchomości oraz ich udostępniania poprzez oddanie ich m. in. w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie jak również obciążanie prawem służebności czy trwałego zarządu.
• Zdobycie wiedzy i umiejętności, mających na celu wyeliminowanie błędów i nieprawidłowości w zakresie gospodarowania zasobem publicznym oraz uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja zasobu nieruchomości publicznych według ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Organy gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.
3. Organy nadzorujące gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości.
4. Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
5. Udostępnianie nieruchomości publicznych do używania: najem, dzierżawa, użytkowanie oraz użyczanie nieruchomości publicznych, omówienie procedur, w tym:
• uchwały rady (sejmiku) wyrażające zgodę na udostępnianie nieruchomości,
• wykaz nieruchomości w rybie art. 35 UGN,
• postępowanie przetargowe i bezprzetargowe – omówienie procedur.
6. Zawieranie umów na czas oznaczony do 3 lat i umów powyżej 3 lat i na czas nieoznaczony.
7. Formułowanie zapisów w umowie, które zabezpieczają interesy wynajmującego w tym w przypadkach:
• niewypłacalności najemcy, dewastacji, zmiany przeznaczenia lokalu,
• nakładów na remonty, adaptację, modernizację pomieszczeń.
8. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, rozwiązanie – różnice.
9. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jak i zajmujących się nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem zarządzania nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje prowadzenie postępowań w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 listopada 2022 r.