• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe gospodarowanie nieruchomościami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie realizujemy w formule hybrydowej. W celu zapoznania się z ofertą stacjonarną proszę kliknąć obrazek obok >>>

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których omówimy zagadnienia związane z ewidencjonowaniem oraz planowaniem, gospodarowaniem i zarządzaniem zasobami nieruchomości publicznych w ramach procedur i unormowań określonych przepisami. Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne rozwiązania w zakresie prawidłowej realizacji zadań zwianych z gospodarką nieruchomościami, jak również omówieni najnowsze zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę niezbędną do prawidłowego gospodarowania nieruchomościami publicznymi, a w szczególności sprawnego stosowania przepisów w powiązania z praktycznymi rozwiązaniami celem nabywania i udostępniania nieruchomości poprzez różne formy i procedury prawne przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeks cywilny.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasoby nieruchomości publicznych:
• Definicja zasobu nieruchomości.
• Nieruchomości wchodzące w skład zasobu.
• Zasób nieruchomości Skarbu Państwa: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
• Zasób nieruchomości gminnych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
• Zasób nieruchomości powiatowych: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
• Zasób nieruchomości wojewódzki: omówienie specyfiki zasobu, przykłady.
• Organy gospodarujące publicznymi zasobami nieruchomości.
• Organy nadzorujące gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości.
• Ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2. Praktyczne elementy gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości:
• Ewidencjonowanie zasobów – musimy wiedzieć co mamy.
• Plany wykorzystania zasobu jako 3 letnia strategia działania w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi – powrót sporządzania planów dla zasobu Skarbu Państwa.
• Formy zbycia nieruchomości publicznych – przetargowo i bezprzetargowo – co i jak w przetargach a kiedy bezprzetargowo.
• Użytkowanie wieczyste – co dalej po przekształceniu mieszkaniówki.
• Inne formy udostępniania nieruchomości publicznych:
a. Dzierżawa, najem, użyczenie – różnice i podobieństwa.
b. Użytkowanie, służebności – ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach publicznych.
• Leasing nieruchomości - ciekawa forma udostępniania nieruchomości.
• Trwały zarząd – tylko dla swoich jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
3. Omówienie najnowszych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami:
• Rezygnacja ze sporządzania planów polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (uchylenie art. 10a i art. 23 ust.1 pkt 3).
• Powrót do planów wykorzystania zasobu sporządzanych przez starostów (prezydentów) dot. zasobu Skarbu Państwa (art. 23 ust. 1da ).
• Uszczegółowienie informacji, prognoz, sprawozdań, programów jakie ma zawierać plan wykorzystania zasobu Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 23 ust. 1db, art. 25 ust.2a).
• Wzmocnienie nadzoru wojewody nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (art. 11b, art. 23 ust. 1da, ust. 6).
• Zmiany w darowiznach (art. 13, 22, 59 ust. 2).
• Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji i dokumentów przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej dotyczące nabycia przez nie nieruchomości (art. 17).
• Rezygnacja z obowiązku przekazywania operatów szacunkowych wojewodzie wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie, wynajęcie bądź użytkowanie – wprowadzenie obowiązku informacji o wysokości opłat z tego tytułu (art. 23a).
• Uszczegółowienie przepisów w zakresie trwałego zarządu (art. 43, 46, 48, 88, 90).
• Doprecyzowanie przepisów w zakresie przekazywania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa na wyposażenie lub doposażenie państwowych osób prawnych lub państwowych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (art. 51, 51a, 52).
• Doprecyzowanie przepisów w zakresie przejęcia nieruchomości od państwowej osoby prawnej przez ministra ds. budownictwa (art. 55a).
• Obowiązek starosty do przekazania nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na wniosek ministra ds. budownictwa lub wojewody (art. 58a).
• Doprecyzowanie zakresu kompetencji ministra ds. budownictwa (art. 60).
• Rezygnacja z założenia ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa przez ministra ds. budownictwa (wykreślenie art. 60b).
• Wprowadzenie obowiązku przekazywania informacji o nieruchomościach ministrowi ds. budownictwa (art. 60c).
• Doprecyzowanie przepisów dotyczących placówek dyplomatycznych (art. 61).
• Wprowadzenie możliwości wykorzystania wartości nieruchomości ustalonej do celu aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej (art. 63 ust. 3a).
• Rezygnacja z ustalania oraz ogłaszania przez ministra ds. budownictwa standardów zawodowych (art.175 ust.6).
• Doprecyzowanie regulacji dotyczącej udzielania bonifikat z tyt. roszczeń wynikających z art. 209a (art. 68 ust.1 pkt 8).
• Uproszczenie mechanizmu uzyskiwania zgody na nabycie nieruchomości dot. roszczeń z art. 209a.
• Przepisy przejściowe oraz vacatio legis.
4. Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami zasobów publicznych jak i nadzorem nad prawidłowym realizowaniem tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie realizowane w formule hybrydowej. Zgłaszając się na szkolenie prosimy o wskazanie formy uczestnictwa:
Online: Wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane na żywo za pomocą platformy zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
W przypadku szkolenia online cena wynosi u w szkoleniu wynosi 319 PLN netto/os.
Stacjonarne: Udział w profesjonalnym szkoleniu stacjonarnym, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.
Cena 649 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 8 października cena wynosi 585 PLN netto/os.

W przypadku chęci uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym szczegóły poniżej – prosimy kliknąć w przycisk zobacz więcej poniżej.