• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo Budowlane w świetle ostatnich zmian przepisów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Jedną z najczęściej zmienianych ustaw jest Prawo budowlane. Liczba nowelizacji, jaka „dotknęła” tą ustawę od jej wejścia w życie 1 stycznia 1995 roku, przekroczyła już 160. Jednak od czasu kompleksowej nowelizacji z 11 lipca 2003 roku, wprowadzającej m.in. opłaty legalizacyjne za samowole budowlane oraz drugiej, też z bardzo dużym zakresem zmian, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia ze zmianami stosunkowo niewielkimi, często wręcz niezauważalnymi dla środowiska budowlanego. Nowelizacja uchwalona w Sejmie w dniu 13 lutego 2020 roku, wprowadzona 19 września ubiegłego roku, po raz pierwszy od 5 lat zawiera tak dużą ilość nowych regulacji i tak skomplikowane przepisy przejściowe, że od podanej wyżej daty mamy do czynienia w praktyce z nową ustawą. W tym roku, tylko do 1 lipca 2021, mamy już kolejnych 8 nowelizacji, w tym związanych z trwającym procesem „cyfryzacji” procesu budowlanego, 14 nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy z wzorami rozmaitych formularzy dokumentów, kolejna duża zmiana w dopiero co wydanym rozporządzeniu dotyczącym projektu budowlanego. Coraz trudniej się w tym wszystkim poruszać, a pamiętajmy, że zwykle „nieznajomość prawa szkodzi”, w związku z tym warto zapoznać się z tymi wszystkimi zmianami. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego postaramy się podsumować aktualny stan prawny w zakresie prawa budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z ciągle zmieniającymi się regulacjami dotyczącymi procesu budowlanego opisanego ustawą Prawo budowlane - 8 kolejnych nowelizacji w pierwszym półroczu 2021.
• Przedstawienie nowych rozporządzeń wykonawczych związanych z cyfryzacją procesu budowlanego.
• Zapoznanie z aktualnymi przepisami ustawy Prawo budowlane, co pozwoli na minimalizację ryzyka naruszenia przepisów i, w konsekwencji, możliwych kar nakładanych przez służby nadzoru budowlanego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Duża nowelizacja ustawy Prawo budowlane, wprowadzona w życie 19 września 2020 roku – omówienie najważniejszych zmian, w tym zmiany definicji obszaru oddziaływania obiektu, nowych regulacji w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno- budowlanych, nowego układu przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę, ale wymagających lub nie wymagających zgłoszenia.
2. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
3. Nowe rozporządzenie wykonawcze o zakresie i formie projektu budowlanego z 11 września 2020 roku i jego nowelizacja w czerwcu 2021 roku.
4. Po raz kolejny zmienione regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
5. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz… kolejne zmiany tych zmian…
6. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych, w tym szansa na uproszczoną legalizację
7. Zmiany w procedurach obowiązujących przy kończeniu budowy – cały nowy rozdział 5b ustawy.
8. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
9. Długi okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji nowelizacji z września 2020 roku – bardzo skomplikowane przepisy przejściowe i ich praktyczne konsekwencje.
10. Już 8 nowelizacji wprowadzonych w roku 2021 i 14 nowych rozporządzeń wykonawczych.
11. Dyskusja podsumowująca, odpowiedzi na pytania słuchaczy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Firmy budowlane, Administracja architektoniczno-budowlana, służby nadzoru budowlanego, Spółdzielnie mieszkaniowe, Wspólnoty mieszkaniowe, firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami, pracownicy rozmaitych instytucji, którzy w ramach obowiązków służbowych nadzorują przebieg robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl  do 13 września 2021 r.