Prawo wodne. Wybrane zagadnienia dla pracowników zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, pozwoleniami na budowę Oraz nadzorami budowlanymi

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie przybliży problematykę Prawa wodnego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów istotnych dla pracowników gmin zajmujących się planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzorów budowlanych. W ramach omawianych zagadnień zaprezentowane sprawy między innymi uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń wodnoprawnych i rozbiórki urządzeń wodnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie problematyki Prawa wodnego, między innymi zgód wodnoprawnych i naruszenia stosunków wodnych, w kontekście planowania i zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.
 • Poszerzenie wiedzy w zakresie Prawa wodnego.
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
 • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Organy w sprawach gospodarowania wodą:

 • omówienie podmiotów zajmujących się sprawami gospodarowania wodą, w tym organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) i wskazanie na ich podstawowe kompetencje.

2. Prawo własności wód:

 • omówienie prawa własności w stosunku do wód, przedstawienie funkcji dominium w tym zakresie.

3. Procedura planistyczna w kontekście Prawa wodnego:

 • omówienie udziału PGW WP w tej procedurze, uzgadnianie w tym zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, forma załatwienia.

4. Postępowanie w sprawach WZ i ULICP z udziałem PGW WP:

 • przedstawienie zasad współdziałania organów w tym zakresie: uzgadnianie decyzji WZ i ULICP przez dyrektora zarządu zlewni PGW WP i dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP, forma załatwienia.

5. Zgoda wodnoprawna:

 • omówienie tego pojęcia i wskazanie czynności wchodzących w jego zakres, określenie etapu w procesie inwestycyjnym.

6. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych:

 • omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.

7. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego:

 • omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego, odniesienie się do prawa budowlanego w tym zakresie.

8. Rozbiórka urządzenia wodnego:

 • przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego, wskazanie na relację z prawem budowlanym.

9. Naruszenie stosunków wodnych:

 • omówienie tego zagadnienia, wraz z orzecznictwem sądowym, w kontekście przepisów prawa budowlanego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminy i miasta zajmujący się planami zagospodarowania przestrzennego lub decyzjami o warunkach zabudowy i decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego, pracownicy starostw powiatowych, wydziałów architektury i budownictwa, zajmujący się pozwoleniami na budowę i zgłoszeniami, pracownicy powiatowych i wojewódzkich nadzorów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca Prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW, Wody Polskie), mający doświadczenie szkoleniowe oraz praktykę stosowania prawa w kancelarii prawnej, autor publikacji naukowych m.in. z Prawa wodnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 305 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 8 grudnia 2021 r.