• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedura podziału nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami. Tryby podziałów, opiniowanie, dostęp do drogi publicznej, skutki podziału

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach podczas których uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa. Podczas zajęć omówione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Jak prawidłowo prowadzić postępowanie o podział nieruchomości (czy można wydać postanowienie negatywnie opiniujące podział, postanowienie warunkowe, przesłanki odmowy zatwierdzenia podziału)?
 • Czy organ procedując ma obowiązek zweryfikować wstępny projekt podziału w zakresie możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej stanowiącej dostęp dla projektowanych do wydzielenia działek?
 • Jeżeli fragment dzielonej nieruchomości jest przeznaczony w planie miejscowym pod drogę publiczną to czy istnieje obowiązek jego wydzielenia?
 • Czy zgodność podziału z planem miejscowym należy rozumieć jako wydzielenie działek według linii rozgraniczających funkcje o różnym przeznaczeniu?
 • Co należy rozumieć przez wnioskowanie o podział w celu realizacji roszczeń art. 95 pkt 4 ugn, kto może wstąpić z wnioskiem o podział w tym trybie?
 • Czy użytkownik wieczysty może niezależnie wnioskować o podział, czy wymagana jest zgoda właściciela?
 • Czy w ramach badania dostępu do drogi publicznej organ powinien weryfikować czy projektowane do wydzielenia działki posiadają zgodę na lokalizację zjazdu?
zwiń
rozwiń
Program

1. Rodzaje podziałów nieruchomości:

 • podstawa prawna, organ rozstrzygający, charakterystyka trybu: ewidencyjny, prawny.

2. Ustawowa terminologia z zakresu podziałów nieruchomości:

 • analiza przez pryzmat orzecznictwa: nieruchomość rolna, działka budowlana, droga publiczna, przepisy odrębne.

3. Zasady procedowania w sprawie podziałów:

 • podmioty uprawnione do wnioskowania o podział, strony postępowania, różnice w procedowaniu podziału na wniosek i z urzędu, ustawowe przesłanki zawieszenie postępowania, obligatoryjna treść decyzji kończącej postępowanie w sprawie podziału.

4. Materialnoprawne podstawy podziału:

 • zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodność z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zgodność z przepisami odrębnymi.

5. Podział nieruchomości w trybie art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako ustawowe odstępstwo
 od zgodności z planem miejscowym.

6. Podział nieruchomości rolnych:

 • w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej lub regulacji granic między nieruchomościami, niezależnie od ustaleń planu miejscowego.

7. Wydzielenie działki dla przyłączenia do nieruchomości sąsiedniej w celu poprawy warunków
 zagospodarowania nieruchomości w aspekcie trybu wynikającego z art. 98b ustawy o gospodarce
 nieruchomościami tj. połączenie i ponowny podział.

8. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej jako podstawowa przesłanka warunkująca zatwierdzenie podziału.

9. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się gospodarką nieruchomościami, geodeci gminni i powiatowi, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 3 grudnia 2021 r.