Proces inwestycyjno-budowlany w 2021 r - od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie proces inwestycyjno-budowlany z uwzględnieniem prawa budowlanego, panowania przestrzennego, ochrony środowiska i KPA.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których zostaną omówione aspekty prowadzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, od spraw związanych z planowaniem przestrzennym, kwestiami ochrony środowiska i zabytków do prawa budowlanego. Uczestnicy zostaną również zapoznani z orzecznictwem dotyczącym procesu inwestycyjno-budowlanego oraz elementami KPA w zakresie wydawania i uzyskiwania decyzji inwestycyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad oraz uzyskanie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowań celem wydania decyzji inwestycyjnych.
 • Poznanie podstaw procedury administracyjnej potrzebnej do załatwienia sprawy (uzupełnienie braków formalnych wniosku, terminy załatwiania spraw, zasady sporządzania odwołań itd.).
 • Uzyskanie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów prawa regulujących proces budowlany.
 • Poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny.
 • Dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Program

1. Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego.

2. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - zagadnienia podstawowe:

 • Decyzje środowiskowe.
 • Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.
 • Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000.
 • Gatunki chronione, art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
 • Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów.
 • Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
 • Omówienie art. 546 ust. z 20.07.2017 r. Prawo wodne i jego wpływu na inwestycje budowlane po 1.01.2018 r.
 • Pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne, ocena wodnoprawna.

3. Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego, studium, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

4. Skutki uchwalenia miejscowego planu- renta planistyczna, odszkodowania.

5. „Kodeks reklamowy”.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy starostw powiatowych - wydziały budownictwa, inwestycji; pracownicy urzędów miast/gmin - wydziały planowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska; pracownicy nadzoru budowlanego - PINB/WINB; pracownicy urzędów wojewódzkich; jednostki drogowe; inwestorzy- deweloperzy, TBS; zarządcy nieruchomości; spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 295 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 12 lipca 2021 r.