Prowadzenie zebrań we wspólnocie mieszkaniowej

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie zebrania wspólnoty mieszkaniowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie ma za zadanie przekazać uczestnikom praktyczne kompendium wiedzy dotyczące podstawowych obowiązków zarządu wspólnoty oraz jej zarządcy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zebrania właścicieli lokali (zebrania wspólnoty). Przekażemy, jak przeprowadzić obrady najważniejszego we wspólnocie organu nadzorczego, jakim jest zebranie właścicieli, w tym w okresie pandemii. Przedstawione będą przepisy prawa regulujące kwestie związane z przygotowaniem, zwołaniem i przeprowadzeniem zebrania jak i przepisy prawa budowlanego obowiązujące bezwzględnie również w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych. Powiemy, jak wykorzystać w praktyce informacje zawarte w protokole z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego. Omówiona zostanie zawartość sprawozdania zarządu wspólnoty, plan gospodarczy oraz protokołowanie zebrania. Zaprezentujemy praktyczne rady, jak unikać błędów przy zwoływaniu zebrań, ich prowadzeniu oraz głosowaniu nad uchwałami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Przedstawienie podstaw prawnych regulujących wzajemne stosunki we wspólnocie pomiędzy zarządem a właścicielami lokali oraz wynikające z tego obowiązki.
2. Poznanie jak kształtują się prawa, obowiązki i odpowiedzialność zarządu wspólnoty i osób wchodzących w jego skład.
3. Omówienie zadań i obowiązków zarządu i zarządcy nieruchomości w zakresie przygotowania się do zebrania wspólnoty.
4. Zaprezentowanie przygotowania do zebrania wspólnoty zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej.
5. Przedstawienie  wskazówek jak postępować w okresie pandemii.
6. Omówienie zasad przeprowadzenia zebrania wraz z elementami socjotechniki.
7. Odpowiedź na pytania:
• Co należy do części wspólnej, a za co już odpowiada wyłącznie właściciel lokalu?
• Jakie obowiązki ciążą na Zarządzie Wspólnoty, zarządcy oraz właścicielu lokalu?
• Czy zarząd wspólnoty może decydować o sprawach dotyczących wyodrębnionych lokali?
• Czy konserwacja niektórych urządzeń jest obowiązkowa?
• Kiedy należy zacząć przygotowywać się do zebrania wspólnoty?
• Jakie dokumenty należy przygotowywać na zebranie wspólnoty?
• Czy można przeprowadzić sprawozdawcze zebranie wspólnoty później niż w I kwartale roku?
• Jak przeprowadzić zebranie w okresie pandemii?
• Co obowiązkowo musi zawierać protokół z zebrania, a jakie zapisy są całkowicie zbędne?
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I - Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej:
1. Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty.
2. Granica nieruchomości wspólnej
3. Prawa i obowiązki członków wspólnoty.
Moduł II - Zarząd wspólnoty:
1. Obowiązki i prawa i zarządu oraz jego członków.
2. Kontrola działalności zarządu.
Moduł III - Źródła informacji o potrzebach wspólnoty:
1. Protokoły z obowiązkowych kontroli.
2. Ekspertyzy, nakazy nadzoru budowlanego.
3. Potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.
4. Inicjatywa zarządu wspólnoty i jej zarządcy.
Moduł IV – Wykorzystanie i realizacja zaleceń zawartych w protokołach z kontroli:
1. Planowanie i realizacja prac z zakresu bieżącej konserwacji.
2. Planowanie i realizacja robót remontowych i budowlanych.
3. Budżet i źródła finansowania.
Moduł V - Przygotowanie do zebrania:
1. Sprawozdanie zarządu lub zarządcy.
2. Plan gospodarczy.
3. Projekty uchwał.
Moduł VI - Zwołanie i przeprowadzenie zebrania:
1. Prowadzenie zebrania oraz głosowanie wniosków i uchwał.
2. Przeprowadzenie zebrania w okresie pandemii.
3. Protokół z zebrania.
4. Działania po zebraniu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, zarządy wspólnot mieszkaniowych, pracownicy wydziałów nieruchomości prowadzący sprawy wspólnot mieszkaniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 stycznia 2022 r.