Przygotowanie i realizacja inwestycji nie tylko w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówimy proces realizacji inwestycji budowlanych w oparciu o aktualne przepisy prawa i dotychczasową praktykę w tym zakresie.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które jest praktycznym warsztatem prowadzenia inwestycji budowlanej w świetle obowiązujących przepisów. Uczestnikom zajęć zostaną przedstawione: zasady (procedury) planowania, przygotowania i realizacji robót budowlanych, podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, zakres ustawowych kompetencji administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz pułapki czyhające na inwestora w procesie budowlanym. Podczas zajęć odpowiemy na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości:
• Czy tylko inspektor nadzoru może odebrać roboty budowlane?
• Jaka jest procedura sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę?
• Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
• Kiedy można realizować roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
• Przy jakich robotach budowlanych nie obowiązują aktualne warunki techniczne?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie krok po kroku z procedurami budowlanymi w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego.
• Wyjaśnienie, jakie dokumenty są niezbędne w realizacji robót budowlanych.
• Wskazanie, jak unikać błędów i pułapek wynikających z nieprawidłowej interpretacji przepisów Prawa budowlanego.
• Zdobycie praktycznej wiedzy, jak przygotować roboty budowlane i jakie są najczęściej popełniane błędy podczas jej realizacji.
• Wskazanie i omówienie wchodzących w życie nowych przepisów Prawa budowlanego.
• Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania podczas realizacji remontów i innych robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Studium wykonalności.
• Analiza rynku.
• Cel i zasady tworzenia studium wykonalności.
• Audyt inwestycji, czyli wielopłaszczyznowa analiza due dilligence.
• Analiza ryzyka
Moduł II. Ustalenie sposobu realizacji inwestycji.
• Modele organizacyjnych inwestycji w zależności od przyjętych rozwiązań kontraktowych:
- „Klasyczny” sposób realizacji.
- Generalne wykonawstwo.
- System pakietowy.
- Zaprojektuj i wybuduj.
• Ogólne zasady kontraktowania robót:
- Kontrakt obmiarowy (kosztorysowy).
- Kontrakt ryczałtowy.
- Inne warianty kontraktów.
Moduł III. Prace projektowe.
• Dokumentacja niezbędna do pozwolenia na budowę.
• Sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego przez urząd.
• Dokumentacja niezbędna do robót „na zgłoszenie”.
• Dokumentacja niezbędna do robot niewymagających ani pozwolenia ani zgłoszenia.
• Zakres niezbędnej dokumentacji a wybrany model kontraktowy:
- Realizacja robót w oparciu o dokumentację dostarczaną przez inwestora.
- Realizacja robót w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.
• Program funkcjonalno-użytkowy.
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
• Nowe wymagania techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych.
Moduł IV. Realizacja inwestycji budowlanych.
• Uczestnicy procesu inwestycyjnego:
- Inwestor i inwestor zastępczy.
- Kierownik Budowy.
- Nadzór inwestorski.
- Projektant.
- Wykonawca.
• Nadzór i monitorowanie robót budowlanych.
• Odpowiedzialność w trakcie realizacji robót.
• Umowa o roboty budowlane a sposób realizacji inwestycji:
- „Klasyczny” sposób realizacji.
- Generalne wykonawstwo.
- System pakietowy.
- Zaprojektuj i wybuduj.
• Zmiany w umowie o roboty budowlane.
• Istotne zmiany wymagające zmiany pozwolenia na budowę.
• Zmiany nieistotne.
Moduł V. Przekazanie obiektu do eksploatacji.
• Odbiór końcowy.
• Zawiadomienie o zakończeniu robót czy pozwolenie na użytkowanie.
• Wymagana dokumentacja.
• Obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego przy odbiorze do użytkowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się przygotowaniem, realizacją i nadzorem nad prowadzeniem robót budowlanych, właściciele i zarządcy budynków, osoby zajmujące się weryfikacją i rozliczaniem wniosków kredytowych lub o dofinansowanie inwestycji, pracownicy działów technicznych, administracyjnych, pracownicy urzędów – pracownicy wydziałów nieruchomości i budownictwa, osoby, które zarządzają obiektami użyteczności publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  18 października 2022 r.