• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Procedury prawa budowlanego dotyczące rozbiórek obiektów budowlanych i zmian sposobu użytkowania obiektów budowlanych

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z rozbiórkami i zmianami sposobu użytkowania obiektów budowlanych. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

W przepisach prawnych dotyczących utrzymania obiektów budowlanych, w kolejnych nowelizacjach ustawy Prawo budowlane nastąpiło wiele zmian związanych z planowanym zamiarem zmiany sposobu użytkowania, jak i zamiarem rozebrania już zbędnego obiektu budowlanego. Jeżeli obiekt taki objęty jest jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej procedury dodatkowo się komplikują i oczywiście ulegają wydłużeniu. Istotnym problemem interpretacyjnym jest stwierdzenie, czym w rzeczywistości jest zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Analiza dostępnych orzeczeń sądów administracyjnych prowadzi do jedynego pewnego wniosku – wykładnia stosowania przepisów jest niejednoznaczna i postępowanie w każdej sprawie wymaga indywidualnego podejścia. Podczas proponowanego szkolenia krok po kroku przeanalizujemy przepisy prawa i orzeczenia w zakresie prowadzenia spraw o rozbiórkę czy zmianę przeznaczenia obiektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie najnowszych regulacji dotyczących procedur administracyjnych obowiązujących w trakcie przygotowania się do przeprowadzenia rozbiórki obiektów budowlanych.
• Przedstawienie aktualnych procedur zmiany sposobu użytkowania obiektów budowanych.
•   Omówienie zmian w zakresie wymaganych dokumentów, kar i innych konsekwencji z tytułu niedopełnienia formalności.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów skutkujących przedłużaniem się lub koniecznością ponawiania pewnych procedur administracyjnych w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.
• Wskazanie sposobów postępowania mających na celu uniknięcie sankcji administracyjnych oraz karnych za samowolne rozbiórki obiektów budowlanych lub za nielegalną zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
• Udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rozbiórki obiektów budowlanych.
• Pojęcie obiektu budowlanego i wybrane definicje ustawowe, rozbiórka obiektu jako robota budowlana.
• Pozwolenie na rozbiórkę, zakres wymaganych dokumentów, możliwość formy elektronicznej.
• Zgłoszenie zamiaru wykonania rozbiórki, katalog rozbiórek niewymagających żadnych formalności.
• Wymogi formalne prowadzenia robót rozbiórkowych, kierownik robót budowlanych, dziennik budowy, tablica informacyjna, plan BIOZ, projekt techniczny, zawiadamianie nadzoru budowlanego.
• Rozbiórki w trybie nakazowym, okoliczności decyzji nadzoru budowlanego, ekspertyza techniczna i rozprawa administracyjna, rozporządzenie wykonawcze z 30.08.2004 roku.
• Rozbiórka obiektu jako konsekwencja samowoli budowlanej.
• Sankcje karne za nielegalną rozbiórkę.
• Rozbiórki wykonywane metodami wybuchowymi, rozporządzenie wykonawcze z 3 lipca 2003 roku.
• BHP przy rozbiórce obiektów budowlanych.
2. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
• Pojęcie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w tym w świetle bardzo bogatego orzecznictwa sądowego.
• Procedura zawiadamiania o zamierzonej zmianie sposobu użytkowania, wymagane dokumenty.
• Problem konieczności uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
• Decyzja o sprzeciwie lub milcząca akceptacja organu administracji architektoniczno-budowlanej.
• Sankcje karne za nielegalną zmianę sposobu użytkowania i możliwości legalizacji zmienionego sposobu użytkowania.
3. Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa i inwestycji JSFP, osoby zajmujące się utrzymaniem obiektów budowlanych, zarówno w sferze budżetowej jak i w sektorze prywatnym, osoby projektujące, prowadzące i nadzorujące rozbiórkowe roboty budowlane, czyli wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, od których często oczekuje się w tej materii pomocy (doradztwa lub nawet kompleksowego załatwienia wszystkich formalności). Właściciele i zarządy nieruchomości znajdą w trakcie szkolenia informacje o procedurach legalnego zmienienia sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i uzyskał dyplom magistra inżyniera budownictwa o specjalności "Technologia i organizacja budownictwa" a w 1982 roku obronił pracę doktorską. Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmie „Beton-Stal”, Biurze Projektów „Elpro” oraz na budowach eksportowych GD Energopol. Były (przez 26 lat) pracownik naukowo – dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, obecnie prowadzi w ramach tej uczelni wykłady na studiach podyplomowych, analogiczne wykłady prowadzi też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Przez 18 lat (do 2020 roku) był także pracownikiem Sądu Najwyższego, gdzie zajmował stanowisko głównego specjalisty do spraw zamówień publicznych. Jest także konsultantem technicznym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Ma tytuł rzeczoznawcy PZITB. Wykładowca, trener prowadzący zajęcia z zakresu różnych zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie, zamówień publicznych. Jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej, pełni nadzory inwestorskie. Od 1995 do 2004 roku był również arbitrem z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Od 1988 r. posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej, a w 1998 r. uzyskał tytuł rzeczoznawcy budowlanego z listy Wojewody Warszawskiego (obecnie centralny rejestr rzeczoznawców prowadzony jest przez Izbę Inżynierów Budownictwa). Jest autorem lub współautorem ok. 1300 projektów, ekspertyz i opinii technicznych i techniczno-prawnych. Posiada również zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uprawniające do prowadzenia robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 czerwca 2023 r.