• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody według przepisów prawa energetycznego i rozporządzenia z grudnia 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 8 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie podstawy prawne regulujące zasady rozliczania kosztów mediów, metody rozliczania kosztów oraz problemy występujące w rozliczaniu mediów.

Ważne informacje o szkoleniu

Znowelizowana ustawa prawo energetyczne oraz rozporządzenie wykonawcze nakładają na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych.

Podczas proponowanego szkolenia:

  • Zaprezentujemy praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła.
  • Omówimy podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła.
  • Szczególną uwagę zwrócimy na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał, umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych.
  • Omówimy szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedze z zakresu nowych przepisów regulujących zasady rozliczania mediów.
• Dowiesz się, jakie obowiązki w zakresie rozliczania mediów ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
• Poznasz zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
• Dowiesz się jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych.
• Poznasz przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I: Nowe przepisy prawa regulując rozliczanie mediów:
1. Ustawa prawo energetyczne:
a. Zasady opomiarowanie ciepła.
b. Obowiązek informacyjny.
c. Jak rozumieć nieodpłatne wykonywanie obowiązków informacyjnych.
d. Drakońskie kary w nowych przepisach.
2. Rozporządzenie wykonawcze:
a. Szczegółowe zasady w zakresie wyposażania budynków w urządzania pomiarowe.
b. Kiedy ciepłomierze, kiedy podzielniki kosztów, a kiedy urządzenia pomiarowe są niewymagane.
c. Zakres i zasady udzielania mieszkańcom budynków informacji o zużyciu ciepła.
Moduł II: Pozostałe przepisy dotyczące mediów i zasad ich rozliczania:
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę:
a. Zasady rozliczania wody.
b. Zasady rozliczania ścieków.
2. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach:
a. Zasady rozliczana śmieci.
Moduł III: Regulamin rozliczania mediów:
1. Przygotowanie regulaminu.
2. W czyich kompetencjach jest zatwierdzanie regulaminu?
3. Wdrożenie regulaminu.
4. Co powinien zawierać regulamin?
5. Przykładowy regulamin rozliczania mediów.
Moduł IV: Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
1. Liczniki ciepła.
2. Podzielniki ciepła.
3. Wodomierze.
Moduł V: Problemy w rozliczaniu mediów:
1. Brak dostępu do lokali.
2. Awarie i sabotaże.
3. Uchyb.
4. Legalizacja.
5. Przedawnienia rozliczeń mediów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. W przypadku zgłoszenia najpóźniej do 8 kwietnia 2024 r. cena wynosi 399 zł netto.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 kwietnia 2024 r.