• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych według najnowszych przepisów Prawa Energetycznego i Rozporządzenia z grudnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie podstawy prawne regulujące zasady rozliczania kosztów mediów, metody rozliczania kosztów oraz problemy występujące w rozliczaniu mediów.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych. Podczas proponowanych zajęć zostaną przedstawione praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej, a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Omówimy podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
• Scharakteryzujemy obowiązki w zakresie rozliczania mediów, które ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
• Omówimy zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
• Zaprezentujemy zasady doboru urządzeń pomiarowych.
• Przedstawimy przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.
• Odpowiemy na pytania:
- Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
- Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
- W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
- Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
- Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
- Czy we wspólnocie należy media refakturować na członków wspólnoty?
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I: Przepisy prawa regulując rozliczanie mediów.
1. Ustawa prawo energetyczne.
2. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
3. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach.
Moduł II: Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego:
1. Dobór metody rozliczania mediów.
2. Przygotowanie i wdrożenie regulaminu rozliczania mediów.
3. Przygotowanie budynku do rozliczania mediów.
4. Audyt energetyczny.
Moduł III: Regulamin rozliczania mediów.
1. Przygotowanie regulaminu.
2. Wdrożenie regulaminu.
Moduł IV: Zasady doboru urządzeń pomiarowych.
1. Dobór urządzeń pomiarowych w najnowszych przepisach prawa:
a. w ustawie Prawo energetyczne,
b. w rozporządzeniu z grudnia 2021.
2. Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
a. liczniki ciepła.
b. podzielniki ciepła.
c. wodomierze.
Moduł V: Zasady rozliczania ciepła – studium przypadków.
1. Pełne opomiarowanie budynku.
2. Częściowe opomiarowanie budynku.
Moduł VI: Pozostałe rozliczenia.
1. Rozliczanie zimnej wody i ścieków.
2. Opłaty za gospodarowanie odpadami.
3. Czy refakturujemy media użytkownikom lokali?
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 13 października 2022 r.