• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wielolokalowych według najnowszych przepisów Prawa Energetycznego i Rozporządzenia z grudnia 2021 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie podstawy prawne regulujące zasady rozliczania kosztów mediów, metody rozliczania kosztów oraz problemy występujące w rozliczaniu mediów.

Ważne informacje o szkoleniu

Ustawa prawo energetyczne nakłada na właściciela lub zarządcę budynku wielolokalowego obowiązki w zakresie rozliczania ciepła zużywanego w poszczególnych lokalach. Obowiązki te dotyczą zarówno spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot jak i własności prywatnej czy to osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych. Podczas proponowanych zajęć zostaną przedstawione praktyczne wskazówki w zakresie gospodarki energetycznej, a przede wszystkim w zakresie rozliczania ciepła. Omówimy podstawowe zasady doboru wodomierzy i ciepłomierzy, metodyka rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, a także rożne systemy pomiaru zużycia wody i ciepła. Szczególna uwaga będzie zwrócona na tworzenie wewnętrznych regulacji, czyli umów i uchwał umożliwiających skuteczne i prawidłowe rozliczanie kosztów zużycia mediów w poszczególnych lokalach w budynkach wielolokalowych. Omówione będą szczegółowo sposoby rozliczania mediów w budynkach różnie wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawimy podstawy prawne regulujące zasady rozliczania mediów.
• Scharakteryzujemy obowiązki w zakresie rozliczania mediów, które ciążą na właścicielu lub zarządcy budynku wielolokalowego.
• Omówimy zasady przygotowywania regulaminu rozliczania mediów.
• Zaprezentujemy zasady doboru urządzeń pomiarowych.
• Przedstawimy przykłady rożnych przypadków w rozliczaniu mediów.
• Odpowiemy na pytania:
- Jakie przepisy regulują kwestie dostawy mediów do budynków i lokali?
- Jakie są obowiązki właściciela lub zarządcy budynku mieszkalnego?
- W jakim celu sporządza się regulamin rozliczania?
- Jakie są zasady doboru urządzeń pomiarowych według najnowszych przepisów?
- Dlaczego jest tyle problemów z rozliczaniem mediów?
 

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I: Nowe przepisy prawa regulując rozliczanie mediów.
1. Ustawa prawo energetyczne:
a. zasady opomiarowanie ciepła,
b. obowiązek informacyjny,
c. jak rozumieć nieodpłatne wykonywanie obowiązków informacyjnych,
d. drakońskie kary w nowych przepisach.
2. Rozporządzenie wykonawcze:
a. szczegółowe zasady w zakresie wyposażania budynków w urządzania pomiarowe,
b. kiedy ciepłomierze, kiedy podzielniki kosztów, a kiedy urządzenia pomiarowe są niewymagane,
c. zakres i zasady udzielania mieszkańcom budynków informacji o zużyciu ciepła.
Moduł II: Pozostałe przepisy dotyczące mediów i zasad ich rozliczania
1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę:
a. zasady rozliczania wody,
b. zasady rozliczania ścieków.
2. Ustawa o utrzymaniu czystości w gminach:
a. zasady rozliczana śmieci.
Moduł III: Regulamin rozliczania mediów:
1. Przygotowanie regulaminu.
2. W czyich kompetencjach jest zatwierdzanie regulaminu.
3. Wdrożenie regulaminu.
4. Co powinien zawierać regulamin?
Moduł IV: Praktyczne i techniczne uwagi przy doborze urządzeń pomiarowych:
1. Liczniki ciepła.
2. Podzielniki ciepła.
3. Wodomierze.
Moduł V: Problemy w rozliczaniu mediów:
1. Brak dostępu do lokali.
2. Awarie i sabotaże.
3. Uchyb.
4. Legalizacja.
5. Przedawnienia rozliczeń mediów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 listopada 2022 r.