Skuteczne wszczęcie, prowadzenie i zakończenie postępowań o pozwolenie na budowę w formie elektronicznej

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w KPA .Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach związanych z pozwoleniami na budowę będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć przedstawiona zostanie nowelizacja Prawa budowlanego z 13.02.2020 r., która weszła w życie 19 września 2020 r. oraz wszystkie późniejsze zmiany, które umożliwiły stosowanie nowych zasad z wykorzystaniem wersji elektronicznych wniosków oraz pozostałych dokumentów budowlanych. Pełna cyfryzacja procedur budowlanych możliwa jest już od 1.07.2021 r. Tłem do omawianej tematyki będą zasady prowadzenia postępowań administracyjnych w formie elektronicznej, określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie nowelizacji Prawa budowlanego z 13.02.2020 r. wraz z późniejszymi zmianami.
  • Zapoznanie ze wszystkimi fazami postępowania administracyjnego: od złożenia elektronicznego wniosku, poprzez sprawdzenie jego kompletności, niezbędne zawiadomienia, sprawdzenia i uzgodnienia oraz obsługę stron postępowania, aż po doręczenie wydanych decyzji przy pomocy komunikatorów elektronicznych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zasady prowadzenia postępowań administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem formy elektronicznej.
  2. Specyfika pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń budowlanych na tle ogólnych zasad prowadzenia postępowań administracyjnych.
  3. Elektroniczny wniosek budowlany wraz niezbędnymi załącznikami.
  4. Sprawdzenie kompletności wniosku oraz wezwanie do jego uzupełnienia.
  5. Zawiadomienia i uzgodnienia w trakcie postępowań budowlanych.
  6. Nowe zasady sporządzania projektu budowlanego oraz rola poszczególnych jego części w procesie inwestycyjnym.
  7. Sprawdzenie kompletności projektu budowlanego oraz wezwanie do poprawienia stwierdzonych nieprawidłowości.
  8. Wydanie, ostemplowanie i doręczenie decyzji lub zaświadczeń drogą elektroniczną.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej wydający pozwolenia na budowę oraz przyjmujący zgłoszenia budowlane (starostw oraz urzędów wojewódzkich). Informacje przekazywane na szkoleniu mogą też być przydatne osobom posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania oraz architektom, a także inwestorom.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli. Obecnie współpracuje z firmą dającą wsparcie inwestorom w zakresie zarządzania procesami inwestycyjnymi oraz koordynacji wszelkich postępowań administracyjnych w budownictwie. Od ponad 8 lat prowadzi liczne szkolenia z zakresu procedur wydawania decyzji administracyjnych, związanych z szeroko pojętym inwestowaniem na podstawie przepisów zwykłych (ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego i przepisów powiązanych) oraz szczególnych (specustaw: drogowej, kolejowej, czy mieszkaniowej). Autorka i współautorka kilku książek wydanych przez Wydawnictwo C.H.BECK a poświęconych specustawie mieszkaniowej, znowelizowanemu w latach 2020 i 2021 Prawu budowlanemu, a także ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Kwestie podstaw prawnych inwestowania, w szczególności w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej, szkoląca porusza od dawna w licznych publikacjach w prasie branżowej - Piśmie Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Gazecie Samorządu i Administracji oraz w miesięczniku Wspólnota Mieszkaniowa.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 11 października 2021 r.