Uchwała krajobrazowa. Praktyka i problemy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest ustawa o ochronie krajobrazu i przygotowanie uchwał krajobrazowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Minęło pięć lat od wejście w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu - tzw. ustawy krajobrazowej. Zgodnie z intencją ustawodawcy ustawa miała uporządkować kwestie związane z reklamami oraz innymi elementami przestrzeni publicznej. Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z tzw. uchwałą krajobrazową, wskazywaną jako remedium na pogłębiający się chaos przestrzenny dotyczący lokalizacji reklam oraz możliwość zastosowania przez gminy instrumentów finansowych, to jest opłat i kar pieniężnych za umieszczanie reklam. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z przykładowymi uchwałami reklamowymi, doświadczeniami innych podmiotów oraz tworzącą się linią orzeczniczą i poglądami doktryny w tej materii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Umiejętność oceny skutków uchwał reklamowych.
• Utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się uczestnicy w codziennej pracy.
• Indywidualne omówienie potrzeb i uczestników.
• Dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa krajobrazowa – szansa i wyzwanie dla samorządów lokalnych w ochronie krajobrazu.
2. Audyt krajobrazowy – cel, zakres, procedura, terminy.
3. Cel i charakter prawny uchwały reklamowej.
4. Czy warto uchwalić uchwałę krajobrazową?
5. Reklama, tablica reklamowa, szyld, urządzenia reklamowe – zakres pojęć – jak je rozumieć?
6. Zakres uchwały reklamowej.
7. Procedura sporządzania - elementy obligatoryjne i fakultatywne.
8. Procedura uchwalania i możliwe konsekwencje.
9. Kontrola zgodności uchwały reklamowej z prawem,
10. Opłata reklamowa i kara reklamowa.
11. Zakres obowiązywania zapisów m.p.z.p. odnoszących się do zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych. Relacja plany miejscowe a uchwała reklamowa.
12. Pojawiające się błędy – stanowiska organów nadzoru i orzecznictwa.
13. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się ochroną ładu przestrzennego w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 17 maja 2021 r.