Ujawnianie w ewidencji gruntów i budynków praw do nieruchomości

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ewidencji nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które mają na celu zapoznanie uczestników szkolenia z praktycznym stosowaniem obowiązku prawidłowego ujawniania praw do nieruchomości określonym w prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktami prawnymi, procedurami oraz dokumentami na podstawie których prawidłowo winny być ujawnianie praw do nieruchomości w rejestrach ewidencji gruntów i budynków.

zwiń
rozwiń
Program

1) Ujawnianie prawa własności Skarbu Państwa oraz jednostek i organów wykonujących prawa właścicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa:
a) Omówienia podstaw prawnych i dokumentów na podstawie, których prawidłowo ujawnia się prawa Skarbu Państwa do nieruchomości.
• Omówienia podstaw prawnych i dokumentów na podstawie, których prawidłowo ujawnia się jednostki i organy wykonujące prawa właścicielskie w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, w szczególności: KOWR, Lasy Państwowe, AMW, Wody Polskie, GDDKiA, KZN, Starosta (Prezydent w mieście na prawach powiatu).
2) Ujawnianie praw właścicielskich jednostek samorządu terytorialnego nabytych w szczególności w trybach:
a) Komunalizacji na podstawie przepisów ustawy z 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych– gminy.
b) Ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
c) Ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną.
3) Ujawnianie w rejestrach EGiB nieruchomości wywłaszczonych pod drogi publiczne w trybach:
a) Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną.
b) Art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
c) Art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – specustawa drogowa.
4) Ujawnianie zmian podmiotowych na podstawie aktów normatywnych – ustaw, rozporządzeń.
5) Ujawnianie zmian podmiotowych na podstawie decyzji administracyjnych – różnica między decyzją konstytutywną a deklaratoryjną.
6) Ujawnianie zmian podmiotowych w zakresie użytkowania wieczystego i jego przekształceń w prawo własności – omówienie podstawy prawnej i dokumentów stanowiących podstawę zmian w EGiB.
7) Ujawnienie w EGiB nieruchomości lokalowej - omówienie podstawy prawnej i dokumentów stanowiących podstawę zmian w EGiB.
8) Pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Starostw Powiatowych oraz Urzędów Miejskich miast na prawach powiatu i Powiatowych lub Miejskich Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zajmujący się ewidencją gruntów i budynków oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie geodezji i kartografii.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta - wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestrów ewidencji gruntów i budynków. Obecnie kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w omawianym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 maja 2021 r.