Użytkowanie wieczyste po przekształceniach i zmianach w latach 2018-2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.
 

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Użytkowanie wieczyste po przekształceniach i zmianach w latach 2018-2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które pozwolą na usystematyzowanie zagadnień w zakresie sytuacji prawnej po przekształceniach użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Podczas szkolenia zostaną omówione kwestie związane z ostatnimi zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego m.in. umarzanie należności cywilnoprawnych, zmiana stawki procentowej opłaty. Ponadto omówiona będzie sytuacja prawna nieruchomości po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. oraz możliwości przekształcenia na wniosek z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie administrowania nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste w szczególności dotyczących postępowania przy ustanawianiu i rozwiązywaniu użytkowania wieczystego, ustalaniu i aktualizacji opłat i stawki procentowej, zmiany celu użytkowania wieczystego, naliczania dodatkowych opłat, oraz ich umarzania.
• Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy w tym zakresie poprzez szczegółowe omówienie najnowszych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomości oraz sytuacji prawnej i faktycznej po przekształceniach.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste – omówienie podstawowych zagadnień oraz wprowadzonych zmian:
• Ustanawianie użytkowania wieczystego.
• Wygaszanie, zmiana umowy, rozwiązanie umowy.
• Cele użytkowania wieczystego i zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z umową.
• Ustalanie opłaty rocznej - stawki procentowe.
• Aktualizacja opłat rocznych.
• Aktualizacja stawki procentowej – nowa procedura.
2. Omówienie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami (2018-2021) w zakresie użytkowania wieczystego w szczególności:
• Nowa stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod garażami i stanowiskami postojowymi - obowiązek zmiany i dostosowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – termin obowiązywania nowej stawki.
• Zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego – art. 13 ust. 2b UGN.
• Rozszerzenie zakresu podmiotów na rzecz których będzie możliwe ustanawianie użytkowania wieczystego – zmiana art. 13 ust. 2b.
• Zmiany w procedurze aktualizacji stawki procentowej w skutek zmiany celu użytkowania wieczystego, który nastąpił poprzez „trwałą zmianę sposobu korzystania”.
• Ustalenie trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.
• Przedstawienie użytkownikowi wieczystemu przez organ propozycji zmiany celu w formie oświadczenia – omówienie procedury.
• Wniosek użytkownika wieczystego o zmianę celu – omówienie procedury.
• Zgodne oświadczenie stron w zakresie zmiany celu w skutek trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.
• Powództwo do sądu – brak zgody na zmianę celu – pominięcie SKO w procedurze skargowej.
• Ustalenie opłaty za zmianę celu.
• Wykorzystanie wartości nieruchomości z ostatniej aktualizacji do ustalenia dodatkowej opłaty rocznej naliczanej w skutek niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości przez użytkownika wieczystego.
• Zmiany art. 12a – powrót do starosty umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.
3. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:
• Jakie nieruchomości się przekształciły ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
• Jakie nieruchomości mogą być przekształcone na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
• Usystematyzowanie przekształceń oraz tego co zostaje w użytkowaniu wieczystym.
4. Dyskusja. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego i jego przekształcania w prawo własności. Jak również deweloperzy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi oraz inne osoby prawne lub fizyczne zainteresowane zagadnieniami użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 18 listopada 2021 r.