• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie wartości nieruchomości oraz posługiwanie się wyceną w praktyce gospodarowania publicznymi zasobami nieruchomości

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami w kontekście wartości nieruchomości i operatu szacunkowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną najbardziej aktualne zagadnienia związane z posługiwaniem się wartością nieruchomości oraz operatem jako wynikiem wyceny w ramach gospodarowania zasobami publicznymi. Szkolenie nie będzie poświęcone zagadnieniom samego ustalania wartości tj. sporządzania wyceny przez rzeczoznawców, ma ono natomiast wskazać na kwestie prawne istotne dla organu, który otrzymaną wyceną chce posługiwać się w sposób prawidłowy dla przygotowania i przeprowadzenia procedur zbycia i nabycia nieruchomości. W sposób szczegółowy zostaną przedstawione aktualne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, stanowiska organów kontroli i orzeczenia sądów administracyjnych, NSA i SN w sprawach związanych z wykorzystaniem wartości i wyceny nieruchomości w czynnościach organów gospodarujących.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie głównych zagadnień dotyczących ustalania wartości nieruchomości i omówienie okoliczności oraz sytuacji sporządzania czy aktualizacji wyceny zasobów.
  • Omówienie obowiązków organów gospodarujących zasobem nieruchomości w zakresie zapewnienia wyceny.
  • Przedstawienie stanowisk oraz wytycznych Najwyższej Izby Kontroli zawartych w wynikach kontroli przeprowadzonych w latach 2020 - 2022 roku.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Wartość jako podstawa ustalania ceny w gospodarce nieruchomościami publicznymi. Czy w każdym przypadku zbywania i nabywania nieruchomości do zasobu organ powinien dysponować ustaleniem wartości nieruchomości?
  2. Aktualność wyceny - czas dopuszczalnego wykorzystywania sporządzonego operatu szacunkowego a czynności podejmowane w procedurach zbywania nieruchomości. Czy operat szacunkowy musi być aktualny na datę przetargu i datę zawarcia umowy w formie aktu notarialnego?
  3. Na jakim etapie procedury sprzedaży lub jej przygotowania należy uzyskać ustalenie wartości nieruchomości. Czy wycena może być sporządzana przed uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności lokalu?
  4. Zmiana wartości nieruchomości w trakcie realizacji procedur zbywczych. Czy zmiana wartości nieruchomości wpływa na możliwość stosowania art. 39 u.g.n. jeżeli między kolejnymi przetargami wycena straci ważność?
  5. Podwyższanie ceny ponad wartość nieruchomości wynikającą z aktualnego operatu. Czy organ jest ograniczony co do wartości nadwyżki ceny ponad wartością nieruchomości?
  6. Zapewnienie wyceny nieruchomości jako obowiązek organu gospodarującego zasobem oraz obciążanie kosztami wyceny nabywcy nieruchomości – przegląd stanowisk organów kontroli, w szczególności Najwyższej Izby Kontroli.
  7. Błędy i nieprawidłowości związane ze zlecaniem szacowania wartości nieruchomości oraz posługiwaniem się przez organ otrzymaną wyceną najczęściej stwierdzane przez organy kontroli – zestawienie i omówienie zagadnień z wykorzystaniem udostępnionych protokołów kontroli oraz wystąpień pokontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządu i organów Skarbu Państwa zajmujących się gospodarowaniem zasobami, szczególnie pracownicy rozpoczynający pracę lub chcący usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent aplikacji sądowej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 26 czerwca 2023 r