• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Aktualny stan prawny i planowane zmiany w 2023 r.

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w kontekście planowania przestrzennego i prawa budowlanego, podczas zajęć podjęta będzie również tematyka lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną przedstawione zagadnienia związane z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2021 r. ustawą o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale również omówieniem planowanych zmian, które zapowiadane są na 2023 r. w planowaniu przestrzennym. Przedmiotem szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień prawnych, a tym samym rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Szkolenie będziemy realizować w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w zakresie przepisów z zakresu planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego w przedmiocie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
• Uporządkowanie wiedzy i zapoznanie z projektami nowelizacji przepisów z zakresu planowania przestrzennego w 2023 r.
• Poznanie zasad prawidłowego przeprowadzenia analizy urbanistycznej do decyzji o warunkach zabudowy.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie tematyki szkolenia.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania oraz omówienie kwestii problemowych.
• Otrzymanie obszernych materiałów - prezentacji z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Określenie inwestycji celu publicznego.
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.
3. Ustalanie stron postępowania.
4. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu. Konsekwencje przekroczenia terminów – karanie.
5. Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy domy do 70 m2.
6. Prawidłowe wyznaczenie obszaru analizowanego.
7. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
8. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
10. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
11. Uzasadnienie decyzji.
12. Kierunek zmian w procedurach po zmianie systemu planowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym, planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 czerwca 2023 r.